Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.61 Wyniki przedsiębiorstw niefinansowych

1. Symbol
1.61.12
2. Temat badania
Grupy przedsiębiorstw
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o skali zjawiska organizowania się w Polsce przedsiębiorstw w grupy, obszarach i efektach działalności gospodarczej prowadzonej przez grupy, identyfikacja różnorodności ich struktur, w tym ponadnarodowych powiązań.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • organizacje międzynarodowe,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
  • media ogólnopolskie i terenowe,
  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
  • administracja rządowa - centralna,
  • inny użytkownik.

6. Zakres podmiotowy

Grupy przedsiębiorstw, podmioty gospodarki narodowej: spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki europejskie, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, oddziały przedsiębiorców zagranicznych - powiązane w grupy, dla których działalność przeważająca zaklasyfikowana jest według PKD do sekcji A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P (z wyłączeniem podklasy 85.42.B), Q (z wyłączeniem działu 86, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej), R, S (z wyłączeniem działu 94).

7. Zakres przedmiotowy

Cechy grup przedsiębiorstw. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Rodzaj prowadzonej działalności. Dla zbiorowości o liczbie pracujących 10 i więcej osób: dane w zakresie wyników bilansowych, rachunku zysków i strat, środków trwałych brutto, nakładów na środki trwałe, liczby pracujących oraz jednostek lokalnych. Dla zbiorowości o liczbie pracujących do 9 osób: dane w zakresie pracujących i wynagrodzeń, nakładów na środki trwałe i środków trwałych brutto, przychodów i kosztów.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Dane o grupach przedsiębiorstw działających w Polsce: rodzaje działalności, liczba pracujących, wielkość i struktura kapitału, skonsolidowane wyniki finansowe, przychody i koszty, w przekrojach: typy grup przedsiębiorstw; klasa wielkości; kraj lokalizacji jednostki dominującej; rodzaje działalności PKD (sekcje.
Podmioty należące do grup, w przekrojach: kraj lokalizacji; pozycja w grupie; rodzaje działalności PKD (sekcje.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2018 r. (December 2019).