Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.61 Wyniki przedsiębiorstw niefinansowych

1. Symbol
1.61.14
2. Temat badania
Wskaźniki przedsiębiorczości
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o wskaźnikach prezentujących stan i kierunki rozwoju przedsiębiorczości w Polsce.
Realizacja potrzeb użytkowników:

  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
  • organizacje międzynarodowe,
  • administracja rządowa - centralna,
  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
  • administracja rządowa - terenowa,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
  • media ogólnopolskie i terenowe.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej: spółki osobowe, spółki kapitałowe, oddziały przedsiębiorców zagranicznych, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, spółki cywilne prowadzące działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie kodeksu cywilnego - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz państwowe jednostki organizacyjne. Badanie obejmuje jednostki o liczbie pracujących 10 osób i więcej, prowadzące księgi rachunkowe, dla których działalność przeważająca zaklasyfikowana jest według PKD do sekcji B, C, D, E, F, G, H, I, J (z wyłączeniem instytucji kultury mających osobowość prawną), L, M, N, P (z wyłączeniem podklasy 85.42.B), Q (z wyłączeniem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej), R (z wyłączeniem instytucji kultury mających osobowość prawną), S (z wyłączeniem związków zawodowych, organizacji religijnych i politycznych).

7. Zakres przedmiotowy

Cechy organizacyjno-prawne. Dane bilansowe. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Środki trwałe brutto. Nakłady inwestycyjne. Pracujący, w tym zatrudnieni. Wynagrodzenia.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Wskaźniki przedsiębiorczości związane z efektywnością oraz osiąganymi wynikami finansowymi przez przedsiębiorstwa, w przekrojach: ogółem według klas wielkości mierzonych liczbą pracujących, grupowania według wielkości przychodów, rodzaju działalności PKD (sekcje), lokalizacji (województwa.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Wybrane wskaźniki przedsiębiorczości w latach 2014-2018 (June 2020).