Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.61 Wyniki przedsiębiorstw niefinansowych

1. Symbol
1.61.15
2. Temat badania
Podmioty z kapitałem zagranicznym
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o działalności podmiotów z kapitałem zagranicznym na terenie Polski.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 716/2007 z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie statystyki wspólnotowej dotyczącej struktury i działalności zagranicznych podmiotów zależnych (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • administracja rządowa - terenowa,
 • Sejm, Senat,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • administracja rządowa - centralna,
 • ambasady zagraniczne,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • organizacje międzynarodowe,
 • indywidualni odbiorcy zagraniczni,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
 • NBP.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej: osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, spółki osobowe, spółki kapitałowe, oddziały przedsiębiorców zagranicznych, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie - posiadające ulokowany kapitał zagraniczny (z wyłączeniem banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, instytucji ubezpieczeniowych, biur i domów maklerskich, towarzystw inwestycyjnych i emerytalnych, szkół wyższych, gospodarstw indywidualnych w rolnictwie, a także samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury posiadających osobowość prawną)..

7. Zakres przedmiotowy

Akcje i udziały w podmiocie sprawozdawczym będące w posiadaniu nierezydentów. Cechy grup przedsiębiorstw. Dane bilansowe. Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne. Kapitał zagraniczny w Polsce. Nakłady inwestycyjne. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza).

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Dane o podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego dotyczące: wielkości kapitału podstawowego (zakładowego) w podziale na krajowy, zagraniczny i rozproszony, wartości zagranicznych wkładów pieniężnych i niepieniężnych (aportów rzeczowych), kraju pochodzenia udziałowców zagranicznych, wartości eksportu i importu, liczby pracujących, wyników finansowych (przychody, koszty, wynik finansowy brutto, netto), nakładów na pozyskanie aktywów trwałych, w przekrojach: PKD; województwa; klasy wielkości; kraje pochodzenia kapitału; wielkość udziału kapitału zagranicznego w kapitale podstawowym podmiot.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2018 r. (December 2019).
Internetowe bazy danych
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu Structural Business Statistics - Statystyka IFATS (December 2020).