Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.61 Wyniki przedsiębiorstw niefinansowych

1. Symbol
1.61.16
2. Temat badania
Działalność podmiotów posiadających udziały w jednostkach z siedzibą za granicą
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w Polsce, które posiadają udziały w podmiotach mających siedzibę za granicą oraz pozyskanie podstawowych informacji dotyczących działalności gospodarczej jednostek zagranicznych.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 716/2007 z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie statystyki wspólnotowej dotyczącej struktury i działalności zagranicznych podmiotów zależnych (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
 • organizacje międzynarodowe,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • NBP,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • administracja rządowa - centralna,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • administracja rządowa - terenowa,
 • inny użytkownik.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej: spółki osobowe, spółki kapitałowe, spółki cywilne, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, oddziały przedsiębiorców zagranicznych, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby prawne - prowadzące działalność gospodarczą w Polsce i posiadające za granicą udziały, oddziały lub inne jednostki zagraniczne (z wyłączeniem banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, instytucji ubezpieczeniowych, biur i domów maklerskich, towarzystw i funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw i funduszy emerytalnych, szkół wyższych, gospodarstw indywidualnych w rolnictwie, a także samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury posiadających osobowość prawną).

7. Zakres przedmiotowy

Akcje i udziały nierezydenta będące w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego. Cechy grup przedsiębiorstw. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne. Kapitał zagraniczny w Polsce. Rodzaj prowadzonej działalności.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Dane o podmiotach działających w Polsce posiadających za granicą udziały, oddziały lub zakłady (nazywane jednostkami zagranicznymi) dotyczące: liczby jednostek zagranicznych, struktury i charakteru powiązań z podmiotami za granicą, przynależności do grup przedsiębiorstw. Dane o jednostkach zagranicznych dotyczące: kraju siedziby, liczby pracujących, przeważającego rodzaju działalności, przynależności do grup przedsiębiorstw, przychodów i kosztów z całokształtu działalności, wartości eksportu i importu (w tym do jednostek powiązanych), nakładów na rzeczowe aktywa trwałe, w przekrojach: PKD (sekcje), formy prawne oraz województwo siedziby podmiotów działających w Polsce posiadających jednostki zagraniczne; PKD (sekcje) oraz kraj siedziby jednostek zagranicznyc.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne w 2017 r (April 2019).
Internetowe bazy danych
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu Structural Business Statistics - statystyka Outward FATS (December 2020).