Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.03 Obrona narodowa, bezpieczeństwo wewnętrzne, wymiar sprawiedliwości

1. Symbol
1.03.01
2. Temat badania
Sprawy rozpatrywane w wymiarze sprawiedliwości
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Minister właściwy do spraw sprawiedliwości; Prokurator Krajowy

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o liczbie spraw, które wpłynęły do poszczególnych jednostek organizacyjnych, terminowości i sposobach załatwienia spraw w tych jednostkach według dziedzin prawa, o zakresie prawomocności orzeczeń, o rodzajach i terminowości spraw ułaskawieniowych, aktach notarialnych, sprawach podjętych przez komorników, sytuacji kadrowej i kondycji resortu sprawiedliwości i prokuratury.
Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:

 • Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju,
 • Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • Sejm, Senat,
 • organizacje międzynarodowe,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • administracja rządowa - centralna,
 • wymiar sprawiedliwości, organy ścigania i służby specjalne,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci.
Dane osobowe:

Dane wykorzystywane są w nadzorze zwierzchnim Ministra Sprawiedliwości nad działalnością komorników i działalności samorządu komorniczego, a także w nadzorze nad działalnością notariuszy i organami samorządu notarialnego.

6. Zakres podmiotowy

Sprawy w sądach powszechnych. Orzeczenia w sądach wojskowych. Czynności komorników i notarialne. Czynności procesowe w prokuraturach.

7. Zakres przedmiotowy

Wpływ, załatwienie i pozostałość spraw w sądach powszechnych wszystkich instancji według dziedzin prawa. Czas trwania postępowania sądowego. Postępowania mediacyjne, upadłościowe, apelacyjne, odwoławcze. Sprawy w ramach postępowania ułaskawieniowego. Sprawy o rejestrację. Składy orzekające. Biegli i podmioty wydające opinie w sprawach, powołani tłumacze. Środki zapobiegawcze. Skargi. Opiniowanie spraw rodzinnych przez zespoły sądowych specjalistów. Wnioski dotyczące postępowania międzynarodowego w sprawach karnych. Stosowanie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA). Orzeczenia w sądach wojskowych. Czynności wykonywane przez komorników w ramach postępowania egzekucyjnego. Akty notarialne i inne czynności notarialne. Sprawy i czynności procesowe w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratur oraz czynności procesowe prokuratora w toku postępowania przygotowawczego lub sądowego.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Wpływ, załatwienie i pozostałość spraw w sądach powszechnych wszystkich instancji, w przekrojach: rodzaje sądów powszechnych; dziedziny praw.
Orzeczenia w sądach wojskowych.
Sprawy w ramach postępowania ułaskawieniowego.
Czynności wykonywane przez komorników w ramach postępowania egzekucyjnego.
Akty notarialne i inne czynności notarialne, w przekrojach: rodzaj.
Opiniowanie spaw rodzinnych przez opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów.
Ewidencja spraw i czynności procesowych w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych w Prokuraturze Krajowej i Wydziałach Zamiejscowych Prokuratury Krajowej oraz czynności procesowe prokuratora w toku postępowania przygotowawczego lub sądowego w zakresie spraw karnych, cywilnych i administracyjnych.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Internetowe bazy danych
 • Baza Ministerstwa Sprawiedliwości - Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości - Wymiar Sprawiedliwości (April 2018, July 2018, October 2018, January 2019),
 • Baza Prokuratury Krajowej - Działalność powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych (September 2018, March 2019).