Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.62 Rynek finansowy

1. Symbol
1.62.09
2. Temat badania
Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o działalności i sytuacji finansowej otwartych funduszy emerytalnych (OFE) i powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE).
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
 • administracja rządowa - centralna,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • NBP,
 • indywidualni odbiorcy krajowi.

6. Zakres podmiotowy

Banki, zakłady ubezpieczeń, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i inne jednostki : otwarte fundusze emerytalne (OFE), powszechne towarzystwa emerytalne (PTE).

7. Zakres przedmiotowy

Bilans OFE. Bilans powszechnych towarzystw emerytalnych. Działalność OFE. Działalność powszechnych towarzystw emerytalnych. Pracujący, w tym zatrudnieni. Rachunek zysków i strat OFE. Rachunek zysków i strat powszechnych towarzystw emerytalnych.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Wartość składek przekazanych przez ZUS do OFE, bilans i rachunek wyników OFE, wartość i struktura portfela inwestycyjnego OFE, stopy zwrotu OFE, bilans i rachunek wyników PTE, liczba członków OFE, w przekrojach: według wieku i płc.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (December 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (July 2019),
 • Polska - wskaźniki makroekonomiczne . (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019).
Informacje sygnalne
 • Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2018 r. (May 2019).