Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.62 Rynek finansowy

1. Symbol
1.62.12
2. Temat badania
Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o działalności i sytuacji finansowej przedsiębiorstw finansowych prowadzących działalność faktoringową.
Realizacja potrzeb użytkowników:

  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
  • indywidualni odbiorcy krajowi,
  • media ogólnopolskie i terenowe,
  • administracja rządowa - centralna,
  • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
  • NBP.

6. Zakres podmiotowy

Banki, zakłady ubezpieczeń, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i inne jednostki przedsiębiorstwa prowadzące działalność faktoringową - dobór celowy.

7. Zakres przedmiotowy

Cechy grup przedsiębiorstw. Cechy organizacyjno-prawne. Dane bilansowe. Faktoring. Pracujący, w tym zatrudnieni. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Rodzaj prowadzonej działalności. Usługi związane z obsługą działalności gospodarczej. Wskaźniki ekonomiczno-finansowe.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Dane o faktoringu w bankach i przedsiębiorstwach faktoringowych niebankowych, w przekrojach: liczba klientów, faktur, wartość wykupionych wierzytelności, wartość zaangażowanych środków finansowych, rodzaj faktoring.
Wybrane elementy bilansu i rachunku zysków i strat.
Funkcje usługowe podmiotów prowadzących faktoring.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Wyspecjalizowane segmenty rynku finansowego 2018 (December 2019).
Informacje sygnalne
  • Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2018 r. (June 2019).