Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.62 Rynek finansowy

1. Symbol
1.62.13
2. Temat badania
Działalność przedsiębiorstw leasingowych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o przedsiębiorstwach (leasingodawcach), które prowadzą działalność leasingową, tj. wynajem środków (przedmiotów), zwiększającą majątek przedsiębiorstw (leasingobiorców).
Realizacja potrzeb użytkowników:

  • indywidualni odbiorcy krajowi,
  • administracja rządowa - centralna,
  • media ogólnopolskie i terenowe,
  • NBP,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
  • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe.

6. Zakres podmiotowy

Banki, zakłady ubezpieczeń, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i inne jednostki przedsiębiorstwa prowadzące działalność leasingową - dobór celowy.

7. Zakres przedmiotowy

Cechy grup przedsiębiorstw. Cechy organizacyjno-prawne. Dane bilansowe. Leasing. Pracujący, w tym zatrudnieni. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Rodzaj prowadzonej działalności. Usługi związane z obsługą działalności gospodarczej. Wskaźniki ekonomiczno-finansowe.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Dane o leasingobiorcach, w przekrojach: według rodzaju leasingu, rodzaju wyleasingowanych środków, województw, sekcji PK.
Środki oddane w leasing, w przekrojach: według rodzajó.
Wartość umów leasingu, w przekrojach: według rodzaju leasingu, walut.
Wybrane elementy bilansu i rachunku zysków i strat.
Źródła finansowania i pochodzenie środków leasingu.
Liczba i rodzaje umów leasingu.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Wyspecjalizowane segmenty rynku finansowego 2018 (December 2019).
Informacje sygnalne
  • Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2018 r. (August 2019).