Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.62 Rynek finansowy

1. Symbol
1.62.16
2. Temat badania
Wyniki finansowe towarzystw funduszy inwestycyjnych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o działalności i wynikach finansowych osiąganych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych.
Realizacja potrzeb użytkowników:

  • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe,
  • media ogólnopolskie i terenowe,
  • indywidualni odbiorcy krajowi,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
  • NBP,
  • administracja rządowa - centralna,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy.

6. Zakres podmiotowy

Banki, zakłady ubezpieczeń, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i inne jednostki: towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

7. Zakres przedmiotowy

Cechy organizacyjno-prawne. Dane bilansowe. Kapitał zagraniczny w Polsce. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Wynagrodzenia.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Liczba TFI i ich placówek tworzących sieć dystrybucji jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, bilans, rachunek zysków i strat TFI, liczba pracujących w TFI, liczba funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez TFI, w przekrojach: rodzaj, specjalizacja i typ funduszy inwestycyjnyc.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Polska w liczbach 2019 (May 2019),
  • Polska - wskaźniki makroekonomiczne . (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019).
Informacje sygnalne
  • Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2018 r. (October 2018, June 2019).