Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.62 Rynek finansowy

1. Symbol
1.62.17
2. Temat badania
Pieniądz i zorganizowany rynek instrumentów finansowych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o rynku pieniężnym, regulowanym rynku papierów wartościowych oraz Rynku Instrumentów Finansowych.
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe,
 • administracja rządowa - centralna,
 • indywidualni odbiorcy krajowi,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • NBP,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci.

6. Zakres podmiotowy

Banki, zakłady ubezpieczeń, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i inne jednostki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Towarowa Giełda Energii, Narodowy Bank Polski.

7. Zakres przedmiotowy

Aktywa NBP. Bilans płatniczy Polski. Finansowe aktywa i pasywa. Giełda Papierów Wartościowych. Pasywa NBP. Podaż pieniądza. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Informacje dotyczące statystyki monetarnej i płatniczej Narodowego Banku Polskiego: bilans płatniczy Polski, podaż pieniądza, kursy walut, stopy procentowe, bilans NBP (ujęcie monetarne), bilans skonsolidowany monetarnych instytucji finansowych.
Informacje dotyczące statystyki rynku głównego GPW w Warszawie (obroty, akcje i prawa do akcji, kontrakty terminowe), New Connect, Rynek Skarbowych Papierów Wartościowych, Catalyst; rynku Towarowej Giełdy Energii (Rynek Instrumentów Finansowych), w przekrojach: kasowy i terminowy rynek główny GPW w Warszawie w zakresie instrumentów finansowych, indeksów; obrotów na New Connect i Catalyst; rynku instrumentów finansowych TGE S.A. w zakresie kontraktów terminowych typu futures i indek.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju 2018 (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019),
 • Biuletyn Statystyczny 2018 (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (December 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (July 2019),
 • Polska w liczbach 2019 (May 2019),
 • Moduł "Porównania międzynarodowe" (February 2018, May 2018, August 2018, November 2018),
 • Polska - wskaźniki makroekonomiczne . (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019),
 • Sytuacja makroekonomiczna w Polsce na tle procesów zachodzących w gospodarce światowej w 2018 r. (September 2019).