Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.64 Ceny

1. Symbol
1.64.01
2. Temat badania
Ceny w rolnictwie
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o poziomach cen: skupu (łącznie z podatkiem od towarów i usług oraz z wyłączeniem podatku od towarów i usług) - 30 produktów rolnych miesięcznie i około 180 produktów w półroczu (obliczone jako iloraz wartości i ilości skupionych w danym okresie produktów); uzyskiwanych przez rolników na targowiskach za produkty rolne - 52 produkty (opracowane jako średnie arytmetyczne wszystkich notowań w skali wojewódzkiej, regionalnej, ogólnokrajowej); wybranych użytków rolnych i dzierżaw przeznaczonych na działalność rolniczą, z uwzględnieniem gruntów ornych, w podziale na grunty dobre, średnie i słabe i łąk, w podziale na łąki dobre i słabe (ceny obliczone jako średnie arytmetyczne wszystkich notowań w skali wojewódzkiej, regionalnej i ogólnokrajowej).
Na podstawie zebranych danych obliczane są wskaźniki i relacje cen.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • administracja rządowa - centralna,
 • administracja samorządowa - gmina, miasto,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • administracja samorządowa - powiat,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • indywidualni odbiorcy krajowi.

6. Zakres podmiotowy

Przedsiębiorstwa niefinansowe: osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, przedsiębiorstwa osób fizycznych, spółki cywilne, spółki osobowe, spółki kapitałowe, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie - prowadzące skup produktów rolnych. Gospodarstwa rolne prowadzące chów świń. Gospodarstwa rolne prowadzące sprzedaż artykułów rolnych na targowiskach.

7. Zakres przedmiotowy

Ceny w rolnictwie. Ilość i wartość (zł z VAT, zł bez VAT) skupionych produktów rolnych i leśnych. Spożycie indywidualne w gospodarstwach domowych. Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych bez zmian w zakresie podatków pośrednich (HICP-CT). Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP). Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI). Średnie poziomy cen detalicznych wybranych reprezentantów towarów i usług konsumpcyjnych (około 1500). Pogłowie świń, produkcja żywca i mięsa wieprzowego, urodzenia prosiąt, padnięcia świń. Liczba dokonanych transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości. Nakłady na środki trwałe.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Poziomy i wskaźniki cen skupu, w przekrojach: kraj, makroregiony (NUTS 1), regiony (NUTS 2.
Średnie poziomy cen wybranych użytków rolnych i dzierżaw, w przekrojach: kraj, makroregiony (NUTS 1), regiony (NUTS 2.
Poziomy i wskaźniki cen uzyskiwanych przez rolników na targowiskach, w przekrojach: kraj, makroregiony (NUTS 1), regiony (NUTS 2.
Relacje cen uzyskiwanych przez rolników na targowiskach do cen skupu, w przekrojach: kra.
Relacje cen detalicznych niektórych towarów żywnościowych do cen skupu produktów rolnych, w przekrojach: kra.
Relacje cen detalicznych niektórych towarów nieżywnościowych do cen skupu produktów rolnych, w przekrojach: kra.
Relacje cen detalicznych środków produkcji dla rolnictwa do cen skupu produktów rolnych, w przekrojach: kra.
Wskaźniki cen produktów rolnych sprzedawanych według grup produktów (roślinne i zwierzęce) oraz według form sprzedaży (skup i targowiska), w przekrojach: kra.
Wskaźniki cen towarów i usług zakupywanych na cele: konsumpcyjne, bieżącej produkcji rolniczej i inwestycyjne, w przekrojach: kra.
Wskaźnik relacji cen („nożyce cen”) produktów sprzedawanych do towarów i usług zakupywanych w gospodarstwach indywidualnych, w przekrojach: kra.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Komunikaty i obwieszczenia
 • Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy 2018 roku (July 2018, January 2019),
 • Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych 2018 roku (October 2018, January 2019),
 • Komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (October 2018).
Publikacje GUS
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2019 (December 2019),
 • Biuletyn Statystyczny 2018 (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019),
 • Skup i ceny produktów rolnych w 2018 r. (May 2019),
 • Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju 2018 (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019),
 • Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw 2018 (June 2018, September 2018, December 2018, April 2019),
 • Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi w 2018 r. (November 2019),
 • Rolnictwo w 2018 r. (June 2019),
 • Polska - wskaźniki makroekonomiczne . (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019),
 • Ceny w gospodarce narodowej w latach 2014-2018 (November 2019).
Informacje sygnalne
 • Ceny produktów rolnych w 2018 r. (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Ceny - Przeciętne ceny skupu ważniejszych produktów rolnych (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Przeciętne kwartalne ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym według województw
  (May 2018, August 2018, November 2018, January 2019),
 • Bank Danych Lokalnych - Ceny - Przeciętne ceny skupu ważniejszych produktów rolnych (September 2018, May 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Przeciętne roczne ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym według województw
  (May 2019),
 • Bank Danych Lokalnych - Ceny - Przeciętne ceny skupu ważniejszych produktów rolnych (April 2018, July 2018, October 2018, January 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Wskaźniki cen produktów rolnych sprzedawanych oraz towarów i usług zakupywanych przez gospodarstwa indywidualne w rolnictwie – rocznie (April 2019),
 • Bank Danych Lokalnych - Ceny - Przeciętne ceny uzyskiwane przez rolników na targowiskach (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Relacje cen w rolnictwie – miesięcznie (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019),
 • Bank Danych Lokalnych - Ceny - Przeciętne ceny uzyskiwane przez rolników na targowiskach (April 2018, July 2018, October 2018, January 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Wskaźniki cen produktów rolnych uzyskiwanych przez rolników na targowiskach – rocznie (January 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Wskaźniki cen produktów rolnych uzyskiwanych przez rolników na targowiskach – półrocznie (July 2018, January 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny -
  Wskaźniki cen produktów rolnych uzyskiwanych przez rolników na targowiskach – miesięcznie (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Wskaźniki cen skupu produktów rolnych – rocznie (June 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Wskaźniki cen skupu produktów rolnych – półrocznie (October 2018, June 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Wskaźniki cen skupu produktów rolnych – miesięcznie (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, January 2019, December 2018).