Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.64 Ceny

1. Symbol
1.64.05
2. Temat badania
Badanie cen producentów robót i obiektów budowlanych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o dynamice cen produkcji budowlano-montażowej umożliwiającej przeliczenie wartości produkcji budowlano-montażowej wyrażonej w cenach bieżących na ceny stałe i obliczanie wolumenu produkcji budowlano-montażowej; prowadzenie cząstkowych rachunków w systemie rachunków narodowych według zasad ESA; waloryzację wartości robót budowlano-montażowych w umowach zawieranych pomiędzy inwestorem i wykonawcą; uzyskanie informacji o ruchu cen różnych rodzajów robót i obiektów budowlanych, służących do waloryzacji kosztów inwestycji, przeliczenia wartości kosztorysowej robót, weryfikacji cen ofertowych w przeprowadzanych przez inwestorów przetargach na roboty budowlane.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:

 • rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 z dnia 19 maja 1998 r. dotyczące krótkoterminowych statystyk.
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • NBP,
 • administracja rządowa - centralna,
 • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe,
 • inny użytkownik,
 • indywidualni odbiorcy krajowi,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej (około 400), w których liczba zatrudnionych wynosi 10 osób i więcej, dla których działalność przeważająca zaklasyfikowana jest według PKD do sekcji F.

7. Zakres przedmiotowy

Ceny producentów w budownictwie. Przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług) oraz ze sprzedaży towarów i materiałów, wartość produktów wytworzonych niezaliczonych do sprzedaży, podatek akcyzowy od wyrobów własnej produkcji, podatek akcyzowy od towarów i materiałów, dotacje przedmiotowe.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Miesięczne wskaźniki cen: produkcji budowlano-montażowej w układzie krajowym, w dezagregacji: grupa, dział i sekcja PKD; robót oraz rodzajów robót budowlano-montażowych według Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR), Katalogów Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR); grup robót budowlano-montażowych według KNR, KNNR; obiektów budowlanych według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB).

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Komunikaty i obwieszczenia
 • Komunikat Prezesa GUS w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w 2018 roku (May 2018, August 2018, November 2018, February 2019).
Publikacje GUS
 • Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych w 2019 r. (January 2019, February 2019, March 2019, April 2019, May 2019, June 2019, July 2019, August 2019, September 2019, October 2019, November 2019, December 2019),
 • Polska - wskaźniki makroekonomiczne . (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019),
 • Ceny w gospodarce narodowej w latach 2014-2018 (November 2019),
 • Biuletyn Statystyczny 2018 (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019).
Informacje sygnalne
 • Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w 2018 r. (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019).
Internetowe bazy danych
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - Budownictwo - Wskaźnik cen w budownictwie (miesiąc); Produkcja budowlano-montażowa (miesiąc) (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej - miesięcznie (March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019, February 2019).