Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.64 Ceny

1. Symbol
1.64.08
2. Temat badania
Badanie cen detalicznych środków produkcji rolniczej
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o kształtowaniu się poziomów i dynamiki cen płaconych przez odbiorców na rynku detalicznym za nabywane towary i usługi przeznaczone na cele produkcyjne i inwestycyjne związane z rolnictwem, jak również o wzajemnych relacjach pomiędzy nimi. Badanie prowadzone jest na potrzeby przeliczania na ceny stałe obrotów i nakładów produkcyjnych ponoszonych w rolnictwie, obliczania relacji cen detalicznych środków produkcji dla rolnictwa do cen skupu produktów rolnych oraz relacji wskaźników cen produktów sprzedawanych do wskaźników cen towarów i usług zakupywanych przez rolników indywidualnych, jak również w celu porównań międzynarodowych.
Realizacja potrzeb użytkowników:

  • indywidualni odbiorcy krajowi,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
  • administracja rządowa - centralna,
  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej punkty sprzedaży detalicznej i jednostki świadczące usługi w wybranych rejonach badania cen na terenie kraju.

7. Zakres przedmiotowy

Ceny detaliczne. Informacje o produktach. Bilanse krajowe materiałów, dostawy materiałów na zaopatrzenie kraju w ujęciu ilościowym. Zużycie materiałów na wszystkie cele: produkcyjno-eksploatacyjne, budowlano-montażowe i inne (np. na cele socjalne), w ujęciu ilościowym i wartościowym oraz zapas materiałów w ujęciu ilościowym. Zestawienie produkcji, importu i eksportu wybranych maszyn i urządzeń dla rolnictwa. Dostawy nawozów mineralnych, wapniowych, pasz dla zwierząt gospodarskich w jednostkach naturalnych i wartościowo. Sprzedaż środków ochrony roślin w podziale na główne grupy, kategorie produktów i klasy chemiczne w masie towarowej i w substancji czynnej. Średnie poziomy cen detalicznych wybranych reprezentantów towarów i usług konsumpcyjnych (około 1500).

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Średnie poziomy cen detalicznych wybranych reprezentantów i usług, w przekrojach: kraj, województw.
Wskaźniki cen detalicznych środków produkcji rolniczej, w przekrojach: kra.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2019 (December 2019),
  • Ceny w gospodarce narodowej w latach 2014-2018 (November 2019),
  • Rolnictwo w 2018 r. (June 2019).
Internetowe bazy danych
  • Bank Danych Lokalnych - Ceny - Ceny detaliczne - średnie ceny detaliczne - dane roczne (May 2019).