Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.64 Ceny

1. Symbol
1.64.10
2. Temat badania
Poziomy, dynamika i relacje cen w międzynarodowym handlu towarami
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o poziomach cen transakcyjnych i wskaźnikach cen (unit value) oraz wskaźnikach terms of trade w polskim handlu zagranicznym.
Wskaźniki średnich cen w okresach narastających w stosunku do średnich cen roku ubiegłego stanowią podstawę do obliczania:
– obrotów handlu zagranicznego w cenach stałych,
– wskaźników wolumenu obrotów handlu zagranicznego.
Wskaźniki terms of trade opracowuje się jako relację zmian cen towarów eksportowanych do zmian cen towarów importowanych.
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • NBP,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • organizacje międzynarodowe,
 • administracja rządowa - centralna,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
 • inny użytkownik.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej realizujące wymianę towarów w handlu międzynarodowym. Badanie obejmuje około 2,5 tys. pozycji towarowych w eksporcie i około 3,5 tys. w imporcie (dobór celowy), występujących w obrotach z zagranicą i rejestrowanych w statystyce handlu zagranicznego, sklasyfikowanych według Nomenklatury Scalonej (CN)..

7. Zakres przedmiotowy

Międzynarodowa wymiana towarowa.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Wskaźniki unit value w układzie narastającym z częstotliwością miesięczną: według sekcji i działów SITC, według sekcji i działów CN, według sekcji PKWiU, według głównych kategorii ekonomicznych BEC; według grup krajów: ogółem, kraje rozwinięte, w tym Unia Europejska, kraje Europy Środkowo-Wschodniej, kraje rozwijające się. Miesięczne wskaźniki unit value w układzie: grupy krajów oraz sekcje SITC. Poziomy średnich cen wybranych towarów, których udział w handlu międzynarodowym jest dominujący..

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2019 (October 2019),
 • Ceny w gospodarce narodowej w latach 2014-2018 (November 2019),
 • Biuletyn Statystyczny 2018 (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019),
 • Handel zagraniczny 2018 (June 2018, September 2018, December 2018, August 2019).
Internetowe bazy danych
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Wskaźniki cen transakcyjnych w handlu zagranicznym według sekcji SITC - miesięcznie narastająco (April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019, February 2019, March 2019).