Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.03 Obrona narodowa, bezpieczeństwo wewnętrzne, wymiar sprawiedliwości

1. Symbol
1.03.03
2. Temat badania
Przestępczość. Wymiar sprawiedliwości
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Minister właściwy do spraw sprawiedliwości; Prokurator Krajowy; Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o przestępstwach stwierdzonych, wskaźnikach wykrywalności sprawców przestępstw, o osobach pełnoletnich i nieletnich popełniających czyny zabronione oraz o funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości.
Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:

 • Strategia Sprawne Państwo 2020,
 • Strategie rozwoju województw.
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • indywidualni odbiorcy krajowi,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
 • indywidualni odbiorcy zagraniczni,
 • organizacje międzynarodowe,
 • administracja państwowa,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • wymiar sprawiedliwości, organy ścigania i służby specjalne.

6. Zakres podmiotowy

Przestępstwa stwierdzone, wymiar sprawiedliwości. Prawomocnie skazani.

7. Zakres przedmiotowy

Przestępstwa stwierdzone. Działalność prokuratury. Sądownictwo. Prawomocnie osądzeni. Nieletni i małoletni. Placówki edukacyjne i wychowawcze. Więziennictwo. Komornicy. Notariat. Pracujący, w tym zatrudnieni. Wynagrodzenia.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Przestępstwa stwierdzone przez Policję w zakończonym postępowaniu przygotowawczym, w przekrojach: kraj, województwa, podregiony, powiat.
Przestępstwa stwierdzone przez prokuraturę w zakończonym postępowaniu przygotowawczym, w przekrojach: kra.
Sposób zakończenia postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa stwierdzonych przez Policję i prokuraturę, w przekrojach: kra.
Postępowania przygotowawcze (wszczęte i zakończone) w sprawach o przestępstwa prowadzone przez: Straż Graniczną, organy Inspekcji Handlowej, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, naczelników urzędów skarbowych, naczelników urzędów celno-skarbowych, Straż Leśną Lasów Państwowych, Państwową Straż Łowiecką, organy parków narodowych, w przekrojach: kra.
Postępowania (wszczęte i zakończone) w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, w przekrojach: kra.
Działalność prokuratur (sprawy załatwione i do załatwienia), w przekrojach: jednostki organizacyjne prokuratury; rodzaje spra.
Wynagrodzenia w prokuraturze i sądownictwie powszechnym, w przekrojach: zajmowane stanowisk.
Zatrudnieni w Sądzie Najwyższym, sądach powszechnych, sądach administracyjnych, prokuraturze, Służbie Więziennej, w przekrojach: kraj, zajmowane stanowisk.
Adopcje małoletnich, w przekrojach: kraj, wie.
Opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów, w przekrojach: kra.
Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych przez Policję, w przekrojach: kraj, województwa, podregiony, powiat.
Liczba szkół i uczniów w placówkach dla nieletnich, w przekrojach: rodzaj placówki; typ szkoł.
Liczba placówek dla nieletnich, w przekrojach: rodzaj placówk.
Biblioteki w zakładach karnych, w przekrojach: kra.
Liczba szkół i uczniów w zakładach karnych, w przekrojach: typ szkoł.
Ochrona zdrowia w zakładach karnych i aresztach śledczych, w przekrojach: kra.
Liczba zakładów karnych i aresztów śledczych, w przekrojach: kra.
Liczba adwokatów, aplikantów i zespołów adwokackich, w przekrojach: kra.
Działalność notariuszy, w przekrojach: rodzaje aktów notarialnyc.
Sprawy załatwione przez komorników, w przekrojach: rodzaje spra.
Zatrudnieni w Policji, w przekrojach: rodzaj wykonywanej służby i korpusu; kraj, województw.
Powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego, w przekrojach: rodzaj sąd.
Sprawy załatwione w Naczelnym Sądzie Administracyjnym i wojewódzkich sądach administracyjnych, w przekrojach: rodzaje spra.
Sprawy do rozstrzygnięcia w Sądzie Najwyższym, w przekrojach: rodzaje spra.
Krajowy Rejestr Sądowy, w przekrojach: sądy rejestrow.
Sprawy rodzinne, w przekrojach: okręgi sądow.
Orzeczenia sądów powszechnych w sprawach karnych i o wykroczenia, w przekrojach: kra.
Sprawy załatwione i do załatwienia w sądownictwie powszechnym, w przekrojach: rodzaj sądu; rodzaje spra.
Jednostki sądownictwa powszechnego, w przekrojach: kra.
Tymczasowo aresztowani i odbywający kary, w przekrojach: kra.
Nieletni, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub kary, w przekrojach: kraj, województw.
Małoletni przysposobieni na podstawie orzeczenia sądu, w przekrojach: kraj, wie.
Nieletni, w przekrojach: rodzaje przestępstw, płeć; rodzaje orzeczonych środków wychowawczych, poprawczych i kar; kraj, wiek, płe.
Małoletni pod nadzorem sądów, w przekrojach: kra.
Skazani warunkowo przedterminowo zwolnieni z odbywania kary pozbawienia wolności, w przekrojach: kra.
Dorośli prawomocnie skazani, w przekrojach: kraj; wymiar kary; jednostka orzecznictwa; wymiar kary pozbawienia wolności; płeć; wie.
Dorośli prawomocnie skazani, w przekrojach: kraj, województwa, rodzaj przestępst.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (July 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (December 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (December 2019).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Organizacja państwa i wymiar sprawiedliwości - Przestępstwa stwierdzone przez Policję (July 2019),
 • Strateg - System Monitorowania Rozwoju - Sprawność państwa i bezpieczeństwo publiczne (July 2019),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Unicef - Justice for children (October 2019),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza OECD - Regions and Cities (Regional Social and Environmental indicators, Safety in regions) (September 2019),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza ONZ - Crime and violence (September 2019).