Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.65 Finanse publiczne

1. Symbol
1.65.11
2. Temat badania
Budżety jednostek samorządu terytorialnego
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o sytuacji finansowej budżetów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870).
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • administracja samorządowa - gmina, miasto,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
 • administracja rządowa - terenowa,
 • indywidualni odbiorcy krajowi,
 • administracja samorządowa - powiat,
 • administracja rządowa - centralna,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • NBP.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej jednostki samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego oraz samorządowe zakłady budżetowe.

7. Zakres przedmiotowy

Dochody - klasyfikacja budżetowa. Przychody - klasyfikacja budżetowa. Rozchody - klasyfikacja budżetowa. Wydatki - klasyfikacja budżetowa.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Dane dotyczące dochodów i wydatków budżetów JST, w przekrojach: gminy, powiaty, miasta na prawach powiatów, województwa, rodzaje dochodów i wydatków i działy klasyfikacji budżetowe.
Dane dotyczące przychodów oraz rozchodów budżetów JST, w przekrojach: gminy, powiaty, miasta na prawach powiatów, województwa, rodzaje przychodów oraz rozchodów i działy klasyfikacji budżetowe.
Wskaźnik wydatków budżetów JST na 1 mieszkańca, w przekrojach: województw.
Wyniki budżetów JST, w przekrojach: według gmin, powiatów, miast na prawach powiatów i województ.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2018 (November 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (December 2019),
 • Leśnictwo 2019 (November 2019),
 • Kultura w 2018 r. (September 2019),
 • Regiony Polski 2019 (August 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2019 (December 2019),
 • Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2018 r. (September 2019),
 • Zdrowie i ochrona zdrowia w 2018 r. (December 2019),
 • Sytuacja makroekonomiczna w Polsce na tle procesów zachodzących w gospodarce światowej w 2018 r. (September 2019),
 • Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej w 2018 r. (December 2019),
 • Turystyka w 2018 r. (June 2019),
 • Szkoły wyższe i ich finanse w 2018 r. (October 2019).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Finanse publiczne - Dane dotyczące dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów w układzie gmin, powiatów, miast na prawach powiatów i województw (July 2019).