Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.65 Finanse publiczne

1. Symbol
1.65.13
2. Temat badania
Statystyka finansów sektora instytucji rządowych i samorządowych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Minister właściwy do spraw finansów publicznych

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji statystycznych dotyczących operacji finansowych sektora instytucji rządowych i samorządowych, opracowanych zgodnie z metodologią Międzynarodowego Funduszu Walutowego.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • administracja samorządowa - województwo,
 • administracja samorządowa - gmina, miasto,
 • administracja rządowa - centralna,
 • administracja rządowa - terenowa,
 • administracja państwowa,
 • administracja samorządowa - powiat,
 • organizacje międzynarodowe,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • inny użytkownik,
 • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe,
 • indywidualni odbiorcy krajowi,
 • indywidualni odbiorcy zagraniczni.

6. Zakres podmiotowy

Jednostki sektora instytucji rządowych i samorządowych określone zgodnie z definicją Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych (ESA) oraz Systemu Rachunków Narodowych (SNA) a także metodologią Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Jednostki spoza sektora instytucji rządowych i samorządowych, w przypadku których zachodzą transakcje przekierowania zgodnie z zasadami ESA..

7. Zakres przedmiotowy

Badaniu podlegają: dane miesięczne, obejmujące: operacje finansowe związane z dochodami, wydatkami, aktywami oraz zobowiązaniami szczebla centralnego sektora instytucji rządowych i samorządowych zreklasyfikowane zgodnie z klasyfikacjami dochodów, wydatków, aktywów finansowych i niefinansowych oraz zobowiązaniami stosowanymi przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy - prezentowane w ujęciu kasowym; dane roczne, obejmujące: operacje finansowe związane z dochodami, wydatkami, aktywami oraz zobowiązaniami sektora instytucji rządowych i samorządowych zreklasyfikowane zgodnie z klasyfikacjami dochodów, wydatków, aktywów finansowych i niefinansowych oraz zobowiązaniami stosowanymi przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy - prezentowane w ujęciu memoriałowym.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej, płatności kasowe na działalność operacyjną, napływ środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej, nabycie netto niefinansowych aktywów, nadwyżka lub deficyt środków pieniężnych, nabycie netto finansowych aktywów, zaciągnięcie zobowiązań netto, w przekrojach: znaczące komponenty szczebla centralnego sektora instytucji rządowych i samorządowych - dane miesięczn.
Dochody, wydatki, transakcje dotyczące aktywów i zobowiązań finansowych oraz bilans, w przekrojach: sektor instytucji rządowych i samorządowych oraz jego podsektory (centralny, lokalny i funduszy zabezpieczenia społecznego) - dane roczn.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje innych jednostek
 • Rocznik Statystyczny MFW „Government Finance Statistics Yearbook” (December 2019),
 • Biuletyn Międzynarodowego Funduszu Walutowego (May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019, February 2019, March 2019, April 2019).
Internetowe bazy danych
 • Bazy SDDS - Dane gospodarcze i finansowe dla Polski - sektor podatkowo-budżetowy - Operacje szczebla centralnego sektora instytucji rządowych i samorządowych - dane miesięczne (March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019, February 2019),
 • Bazy SDDS - Dane gospodarcze i finansowe dla Polski - sektor podatkowo-budżetowy - Operacje sektora instytucji rządowych i samorządowych - dane roczne (October 2019).