Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.65 Finanse publiczne

1. Symbol
1.65.18
2. Temat badania
Państwowe fundusze celowe
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o sytuacji finansowej państwowych funduszy celowych, podstawowych źródłach ich przychodów oraz kosztów, dotacji z budżetu państwa.
Realizacja potrzeb użytkowników:

  • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe,
  • media ogólnopolskie i terenowe,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
  • NBP,
  • indywidualni odbiorcy krajowi,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
  • administracja rządowa - centralna.

6. Zakres podmiotowy

Państwowe fundusze celowe.

7. Zakres przedmiotowy

Dane finansowe jednostek sektora finansów publicznych.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Przychody i wydatki państwowych funduszy celowych, w przekrojach: ogółem i w poszczególnych funduszac.
Przychody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz Funduszu Emerytalno-Rentowego, w przekrojach: składki przypisane, dotacje z budżetu państwa i inne dochod.
Wydatki Funduszu Emerytalno-Rentowego, w przekrojach: emerytury i renty, zasiłki i inne świadczenia, naliczone składki na ubezpieczenia zdrowotne rolników, inne wydatk.
Wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w przekrojach: emerytury i renty, zasiłki i inne świadczenia, inne wydatk.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (December 2019),
  • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2019 (December 2019).