Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.65 Finanse publiczne

1. Symbol
1.65.19
2. Temat badania
Notyfikacja fiskalna deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Minister właściwy do spraw finansów publicznych

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji niezbędnych do obliczania wartości rzeczywistego i planowanego deficytu (nadwyżki) i długu publicznego sektora instytucji rządowych i samorządowych.
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (wersja ujednolicona) (Dz. Urz. UE L 145 z 10.06.2009, str. 1, z późn. zm.).
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • administracja samorządowa - gmina, miasto,
 • administracja państwowa,
 • Sejm, Senat,
 • administracja samorządowa - powiat,
 • NBP,
 • administracja samorządowa - województwo.

6. Zakres podmiotowy

Jednostki sektora instytucji rządowych i samorządowych określone zgodnie z definicją Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych (ESA) oraz jednostki spoza sektora, w przypadku których zachodzą transakcje przekierowania zgodnie z zasadami ESA..

7. Zakres przedmiotowy

Operacje finansowe i inne zdarzenia ekonomiczne związane z wynikiem (nadwyżką/deficytem) i zadłużeniem sektora. Operacje te są reklasyfikowane zgodnie z definicjami wyniku i zadłużenia stosowanymi przez Unię Europejską. Dane dotyczące wyników wszystkich jednostek sektora są prezentowane według koncepcji memoriałowej. Oznacza to, że deficyty budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego prezentowane według rachunków krajowych na bazie kasowej są przeliczane na ujęcia memoriałowe.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Wskaźniki wyniku i zadłużenia sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz jego podsektorów do produktu krajowego brutto, opracowane zgodnie z metodologią ESA i służące do oceny stopnia spełnienia warunków fiskalnych określonych w art. 126 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012), w przekrojach: sektor instytucji rządowych i samorządowych oraz jego podsektor.
Wstępna informacja o wyniku sektora instytucji rządowych i samorządowych na potrzeby opracowania aktualizacji Programu Konwergencji, w przekrojach: sektor instytucji rządowych i samorządowych oraz jego podsektor.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Komunikaty i obwieszczenia
 • Komunikat Prezesa GUS w sprawie deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w (April 2018).
Informacje sygnalne
 • Komunikat Prezesa GUS w sprawie wyniku nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2014-2017 (October 2018),
 • Wstępne dane o deficycie i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji do PKB w 2017 roku (April 2018).