Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.65 Finanse publiczne

1. Symbol
1.65.21
2. Temat badania
Kwartalny dług publiczny sektora instytucji rządowych i samorządowych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o stanie pasywów w wartości nominalnej dotyczących gotówki i depozytów, papierów wartościowych innych niż akcje (poza instrumentami pochodnymi), pożyczek, zgodnie z zasadami ESA oraz stanu aktywów finansowych z tytułu pożyczek udzielonych rządom krajów Unii Europejskiej.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:

  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Realizacja potrzeb użytkowników:

  • administracja samorządowa - województwo,
  • administracja rządowa - centralna,
  • administracja rządowa - terenowa,
  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
  • administracja samorządowa - powiat,
  • administracja państwowa,
  • administracja samorządowa - gmina, miasto,
  • NBP.

6. Zakres podmiotowy

Jednostki sektora instytucji rządowych i samorządowych określone zgodnie z definicją Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych (ESA).

7. Zakres przedmiotowy

Pasywa według następujących instrumentów (w wartości nominalnej): gotówka i depozyty, dłużne papiery wartościowe, kredyty i pożyczki oraz aktywa finansowe.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Kwartalny dług publiczny sektora instytucji rządowych i samorządowych przedstawia skonsolidowany dług w wartości nominalnej niespłacony na koniec danego kwartału, w przekrojach: sektor instytucji rządowych i samorządowych oraz jego podsektory: instytucji rządowych, samorządowych i ubezpieczeń społecznyc.
Informacje dotyczące pożyczek międzyrządowych zawierające kwartalne dane obejmujące należności z tytułu pożyczek udzielonych innym rządom krajów Unii Europejskiej, w przekrojach: kra.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Internetowe bazy danych
  • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - Kwartalny dług publiczny sektora instytucji rządowych i samorządowych - Government finance and EDP statistics (April 2018, July 2018, October 2018, January 2019).