Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.65 Finanse publiczne

1. Symbol
1.65.31
2. Temat badania
Dane fiskalne na potrzeby nadzoru budżetowego UE
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Minister właściwy do spraw finansów publicznych; Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji na potrzeby wypełnienia wymogów art. 3 pkt 2 oraz art. 14 pkt 3 dyrektywy Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 306 z 23.11.2011, str. 41).
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • dyrektywa Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 306 z 23.11.2011, str. 41).
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe,
 • administracja rządowa - centralna,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • administracja samorządowa - powiat,
 • administracja państwowa,
 • indywidualni odbiorcy zagraniczni,
 • administracja samorządowa - gmina, miasto,
 • organizacje międzynarodowe,
 • inny użytkownik,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne.

6. Zakres podmiotowy

Jednostki sektora instytucji rządowych i samorządowych określone zgodnie z definicją Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych (ESA) oraz jednostki spoza sektora, w przypadku których zachodzą transakcje przekierowania zgodnie z zasadami ESA..

7. Zakres przedmiotowy

Badaniem objęte są zdarzenia ekonomiczne związane z dochodami, wydatkami, przychodami i kosztami jednostek sektora. Na podstawie przepisów ww. dyrektywy Polska została zobowiązania do publikowania danych fiskalnych dotyczących wszystkich podsektorów, w szczególności danych kasowych lub równoważnych pochodzących z rachunkowości publicznej, obejmujących co najmniej dochody ogółem, wydatki ogółem, wynik. Publikowane są dane: miesięczne - z miesięcznym opóźnieniem w zakresie podsektora instytucji rządowych na szczeblu centralnym oraz funduszy ubezpieczeń społecznych oraz kwartalne - z kwartalnym opóźnieniem w zakresie podsektora lokalnego. Polska została zobowiązania do publikowania informacji na temat: zobowiązań warunkowych mających potencjalnie istotny wpływ na sytuację budżetową, w tym na temat pożyczek zagrożonych, zobowiązań przedsiębiorstw publicznych, umów partnerstwa publiczno-prywatnego zaklasyfikowanych poza bilansem sektora w odniesieniu do sektora ogółem; udzielonych gwarancji w odniesieniu do sektora ogółem i wszystkich podsektorów; udziału sektora instytucji rządowych i samorządowych w kapitale przedsiębiorstw prywatnych i publicznych (z zachowaniem zasady istotności); tablicy metodycznej obrazującej przejście od danych źródłowych do statystyk deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych opracowanych zgodnie z metodologią ESA.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Informacje o dochodach ogółem, wydatkach ogółem, przychodach ogółem, kosztach ogółem oraz wyniku poszczególnych jednostek/grup jednostek zaliczonych do sektora instytucji rządowych i samorządowych (dane miesięczne), w przekrojach: podsektory: instytucji rządowych na szczeblu centralnym oraz funduszy ubezpieczeń społecznyc.
Informacje o dochodach ogółem, wydatkach ogółem, przychodach ogółem, kosztach ogółem oraz wyniku poszczególnych jednostek/grup jednostek zaliczonych do sektora instytucji rządowych i samorządowych (dane kwartalne), w przekrojach: podsektor instytucji samorządowych na szczeblu lokalny.
Dane dotyczące zobowiązań warunkowych o potencjalnym istotnym wpływie na sytuację budżetową, w tym na temat gwarancji, pożyczek zagrożonych, umów partnerstwa publiczno-prywatnego zaklasyfikowanych poza bilansem sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz zobowiązań przedsiębiorstw publicznych, w przekrojach: sektor instytucji rządowych i samorządowych oraz jego podsektor.
Informacje na temat udziału sektora instytucji rządowych i samorządowych w kapitale przedsiębiorstw publicznych i prywatnych prezentowane jako procent PKB, w przekrojach: wartość udziału sektora instytucji rządowych i samorządowyc.
Tablica metodyczna obrazująca przejście od danych kasowych do statystyk deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych opracowanych zgodnie z metodologią ESA..

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Internetowe bazy danych
 • Baza Ministerstwa Finansów - Dane fiskalne na potrzeby nadzoru budżetowego UE - jednostki podsektora instytucji rządowych na szczeblu centralnym oraz fundusze ubezpieczeń społecznych - dane miesięczne (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019),
 • Baza Ministerstwa Finansów - Dane fiskalne na potrzeby nadzoru budżetowego UE - jednostki podsektora instytucji samorządowych na szczeblu lokalnym - dane kwartalne (June 2018, September 2018, December 2018, March 2019),
 • Baza Ministerstwa Finansów - Dane fiskalne na potrzeby nadzoru budżetowego UE - zobowiązania warunkowe sektora instytucji rządowych i samorządowych - dane dotyczące gwarancji (October 2018),
 • Baza Ministerstwa Finansów - Dane fiskalne na potrzeby nadzoru budżetowego UE - zobowiązania warunkowe sektora instytucji rządowych i samorządowych - dane dotyczące umów partnerstwa publiczno-prywatnego zaklasyfikowanych poza bilansem sektora instytucji rządowych i samorządowych (October 2018),
 • Baza Ministerstwa Finansów - Dane fiskalne na potrzeby nadzoru budżetowego UE - zobowiązania warunkowe sektora instytucji rządowych i samorządowych - dane dotyczące pożyczek zagrożonych (October 2018),
 • Baza Ministerstwa Finansów - Dane fiskalne na potrzeby nadzoru budżetowego UE - zobowiązania warunkowe sektora instytucji rządowych i samorządowych - zobowiązania przedsiębiorstw publicznych oraz udział sektora instytucji rządowych i samorządowych w kapitale przedsiębiorstw (December 2018),
 • Baza Ministerstwa Finansów - Dane fiskalne na potrzeby nadzoru budżetowego UE - metodologia - tablica metodyczna - przejście od danych źródłowych do statystyk deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych opracowanych zgodnie z metodologią ESA (December 2018).