Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.66 Rzeczowy majątek trwały i inwestycje

1. Symbol
1.66.01
2. Temat badania
Środki trwałe w gospodarce narodowej
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o wartości środków trwałych (brutto, netto, zużycie) w gospodarce narodowej w bieżących cenach ewidencyjnych, ich dynamiki (liczonej z cen stałych) i struktury.
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • administracja rządowa - centralna,
 • organizacje międzynarodowe,
 • NBP.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej.

7. Zakres przedmiotowy

Wartość brutto środków trwałych według grup rodzajowych środków trwałych: stan na początek roku, wzrost wartości z tytułu budowy, zakupu lub ulepszenia, zmniejszenie wartości z tytułu likwidacji, stan na koniec roku. Wartość dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) i wartość netto środków trwałych.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Wartość brutto środków trwałych, w przekrojach: kraj - sektory (publiczny, prywatny), formy własności, sekcje, działy PKD, grupy i rodzaje środków trwałych, makroregiony, województw.
Wskaźniki dynamiki w stosunku do roku poprzedniego (=100) liczone z cen stałych, w przekrojach: kraj - sekcje PK.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Środki trwałe w gospodarce narodowej w 2018 (December 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (December 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (July 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (December 2019),
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 2019 (December 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2019 (December 2019),
 • Leśnictwo 2019 (November 2019).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Inwestycje i środki trwałe - Rzeczowy majątek trwały (December 2019).