Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.67 Rachunki narodowe

1. Symbol
1.67.01
2. Temat badania
Rachunki narodowe niefinansowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o działalności ekonomicznej jednostek gospodarki narodowej (łącznie z gospodarką ukrytą). Badanie dostarcza wysokiej jakości danych makroekonomicznych dla szerokiego grona odbiorców. Służą one do podejmowania decyzji i prac analitycznych.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:

 • Strategia Zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej,
 • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia.
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • administracja rządowa - terenowa,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • administracja rządowa - centralna,
 • administracja państwowa,
 • szkoły (nauczyciele i uczniowie),
 • NBP,
 • Sejm, Senat,
 • ambasady polskie,
 • administracja samorządowa - powiat,
 • administracja samorządowa - gmina, miasto,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • organizacje międzynarodowe,
 • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe,
 • indywidualni odbiorcy zagraniczni,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • ambasady zagraniczne,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • indywidualni odbiorcy krajowi.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej wszystkie jednostki gospodarki narodowej.

7. Zakres przedmiotowy

Informacje o transakcjach: produkcji globalnej, zużyciu pośrednim, wartości dodanej brutto, PKB, PKN, DNB, DNN, kosztach związanych z zatrudnieniem, podatkach związanych z produkcją, nadwyżce operacyjnej, dochodach pierwotnych, dochodach z tytułu własności, podatkach od dochodów i majątku, świadczeniach z ubezpieczeń społecznych, dochodach do dyspozycji brutto, spożyciu, oszczędnościach, obrotach bieżących z zagranicą, transferach kapitałowych, akumulacji brutto oraz wierzytelnościach netto/zadłużeniu netto ogółem dla gospodarki narodowej, według sektorów i podsektorów instytucjonalnych.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Roczne rachunki narodowe obejmujące: rachunek produktów (w tym produkt krajowy brutto, produkcja globalna, podatki od produktów pomniejszone o dotacje od produktów, zużycie pośrednie, akumulacja brutto, import towarów i usług, eksport towarów i usług); rachunki: produkcji, tworzenia dochodów, podziału pierwotnego dochodów, podziału wtórnego dochodów, wykorzystania dochodów i kapitałowy w podziale na sektory i podsektory instytucjonalne; rachunek produkcji oraz rachunek tworzenia dochodów grupowane w podziale na sekcje według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)..

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Komunikaty i obwieszczenia
 • Komunikat Prezesa GUS w sprawie łącznej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2012-2017 (April 2018),
 • Komunikat Prezesa GUS w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji (May 2018).
Publikacje GUS
 • Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach (July 2018).
Informacje sygnalne
 • Notatka informacyjna w sprawie szacunku Produktu Krajowego Brutto (September 2018),
 • Produkt Krajowy Brutto w 2018 (April 2018).
Internetowe bazy danych
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Rachunki Narodowe - Rachunki narodowe niefinansowe roczne - główne agregaty - PKB od strony rozdysponowania (April 2018, October 2018),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Rachunki Narodowe - Rachunki narodowe niefinansowe roczne - główne agregaty - PKB od strony produkcji (April 2018, October 2018),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Rachunki Narodowe - Rachunki narodowe niefinansowe roczne - główne agregaty - PKB od strony dochodów (April 2018, October 2018).