Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.03 Obrona narodowa, bezpieczeństwo wewnętrzne, wymiar sprawiedliwości

1. Symbol
1.03.05
2. Temat badania
Zatrudnienie i wynagrodzenia pracowników wymiaru sprawiedliwości
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Minister właściwy do spraw sprawiedliwości; Prokurator Krajowy

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o wszystkich jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw sprawiedliwości, Prokuratorowi Generalnemu, a także o stanowiskach, funkcjach oraz składnikach wynagrodzenia pracowników ww. jednostek.
Realizacja potrzeb użytkowników:

  • Sejm, Senat,
  • administracja rządowa - centralna,
  • media ogólnopolskie i terenowe,
  • organizacje międzynarodowe,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci.

6. Zakres podmiotowy

Jednostki/instytucje budżetowe: jednostki organizacyjne służby więziennej, sądy powszechne, powszechne jednostki organizacyjne prokuratury, instytuty naukowe resortu sprawiedliwości, zakłady dla nieletnich.

7. Zakres przedmiotowy

Absencja funkcjonariuszy. Funkcjonariusze i pracownicy zatrudnieni. Funkcjonariusze pozostający do przeszkolenia. Funkcjonariusze przeniesieni. Nawiązanie stosunku służbowego/pracy. Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariuszy. Pracownicy delegowani. Stopnie funkcjonariuszy. Szkolenie funkcjonariuszy. Ustanie stosunku służbowego/pracy. Wychowawcy i terapeuci pionu penitencjarnego. Wykonanie etatowe. Wykonanie zatrudnienia i wynagrodzeń. Zatrudnienie i wynagrodzenie.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Stanowiska, funkcje, składniki wynagrodzenia, w przekrojach: jednostki organizacyjne i okręgi wojewódzki.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Internetowe bazy danych
  • Baza Ministerstwa Sprawiedliwości - Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości - Wymiar Sprawiedliwości (April 2018, July 2018, October 2018, January 2019),
  • Baza Centralnego Zarządu Służby Więziennej - Służba Więzienna (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019),
  • Baza Prokuratury Krajowej - Działalność powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych (September 2018, March 2019).