Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.67 Rachunki narodowe

1. Symbol
1.67.03
2. Temat badania
Rachunki kwartalne
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o rachunkach kwartalnych PKB. Rachunki kwartalne PKB są narzędziem do prowadzenia bieżącej, krótkookresowej analizy sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, a także służą obliczaniu wstępnych rocznych szacunków PKB, zgodnie ze standardami UE.
Opracowywanie kwartalnych niefinansowych rachunków narodowych według sektorów instytucjonalnych daje natomiast kompletny obraz zjawisk zachodzących w gospodarce kraju ogółem oraz pomiędzy sektorami instytucjonalnymi.
Wyniki badania są wykorzystywane:
– do sporządzania prognoz dotyczących tempa wzrostu gospodarczego w Polsce i Unii Europejskiej, na potrzeby instytutów naukowo badawczych i innych użytkowników danych,
– na potrzeby organizacji międzynarodowych – Eurostat, OECD, MFW.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • Sejm, Senat,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • administracja państwowa,
 • administracja rządowa - terenowa,
 • administracja rządowa - centralna,
 • administracja samorządowa - powiat,
 • NBP,
 • ambasady zagraniczne,
 • wymiar sprawiedliwości, organy ścigania i służby specjalne,
 • ambasady polskie,
 • administracja samorządowa - gmina, miasto,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
 • szkoły (nauczyciele i uczniowie),
 • indywidualni odbiorcy krajowi,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • inny użytkownik,
 • organizacje międzynarodowe,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • indywidualni odbiorcy zagraniczni.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej wszystkie jednostki gospodarki narodowej..

7. Zakres przedmiotowy

Informacje o następujących kategoriach makroekonomicznych: produkcji globalnej, zużyciu pośrednim, wartości dodanej brutto, PKB, PKN, DNB, DNN, kosztach związanych z zatrudnieniem, cłach i podatkach importowych, podatkach związanych z produkcją, nadwyżce operacyjnej, dochodach z tytułu własności, dochodach pierwotnych, świadczeniach z ubezpieczeń społecznych, transferach socjalnych w naturze, dochodach do dyspozycji brutto, spożyciu i spożyciu skorygowanym, oszczędnościach, bieżących rozliczeniach z zagranicą, transferach kapitałowych i akumulacji, ogółem dla gospodarki narodowej oraz według sektorów instytucjonalnych.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Pełna sekwencja kwartalnych rachunków niefinansowych według sektorów instytucjonalnych.
Dla szybkich szacunków PKB kwartalne informacje o dynamice realnej PKB. Kwartalne informacje o wartości bieżącej, dynamice realnej PKB (ogółem oraz według wybranych sekcji PKD), spożyciu gospodarstw domowych i nakładach brutto na środki trwałe. Prezentowane będą jako dane „surowe” – bez uwzględnienia wahań sezonowych, z uwzględnieniem sezonowości..

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Komunikaty i obwieszczenia
 • Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto (w roku poprzednim) 2017 r. (May 2018).
Publikacje GUS
 • Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach (May 2018).
Informacje sygnalne
 • Szybki szacunek Produktu Krajowego Brutto w 2018r. (May 2018, August 2018, November 2018, February 2019),
 • Produkt Krajowy Brutto w 2018 r. (May 2018, August 2018, November 2018, February 2019).
Internetowe bazy danych
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Rachunki Narodowe - Rachunki narodowe niefinansowe kwartalne - główne agregaty - PKB od strony produkcji - dane niewyrównane sezonowo (June 2018, September 2018, December 2018, March 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Rachunki Narodowe - Rachunki narodowe niefinansowe kwartalne - główne agregaty - PKB od strony rozdysponowania - dane niewyrównane sezonowo (June 2018, September 2018, December 2018, March 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Rachunki Narodowe - Rachunki narodowe niefinansowe kwartalne - główne agregaty - wartość dodana brutto według grup sekcji PKD - dane niewyrównane sezonowo (June 2018, September 2018, December 2018, March 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Rachunki Narodowe - Rachunki narodowe niefinansowe kwartalne - główne agregaty - PKB od strony rozdysponowania - dane wyrównane sezonowo (June 2018, September 2018, December 2018, March 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Rachunki Narodowe - Rachunki narodowe niefinansowe kwartalne - główne agregaty - wartość dodana brutto według grup sekcji PKD - dane wyrównane sezonowo (June 2018, September 2018, December 2018, March 2019).
Tablice publikacyjne
 • Rachunki kwartalne według sektorów instytucjonalnych – forma elektroniczna (July 2018, November 2018, January 2019, May 2019).