Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.67 Rachunki narodowe

1. Symbol
1.67.06
2. Temat badania
Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług (przepływów produktowych)
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o działalności ekonomicznej wszystkich jednostek gospodarki narodowej, o współzależnościach zachodzących w procesie tworzenia i podziału produktu krajowego brutto dla prowadzenia analiz ekonomicznych dotyczących gospodarki narodowej, weryfikacji rachunków narodowych według sektorów instytucjonalnych oraz dla innych opracowań statystycznych, m.in. rachunków satelitarnych, obliczeń średnioważonej stawki podatku od towarów i usług.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:

  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Realizacja potrzeb użytkowników:

  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
  • administracja rządowa - centralna,
  • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
  • NBP.
Dane osobowe:

Pozyskanie identyfikowalnych zbiorów danych, w tym danych osobowych, pozwoli na przeprowadzenie pogłębionych analiz, na podstawie których będzie możliwe podjęcie decyzji o wykorzystaniu danych na potrzeby poprawy jakości zestawiania tablic podaży i wykorzystania wyrobów i usług.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej.

7. Zakres przedmiotowy

Produkcja globalna, import wyrobów i usług, zużycie pośrednie, spożycie przez sektor gospodarstw domowych, sektor instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych oraz sektor instytucji rządowych i samorządowych, nakłady brutto na środki trwałe, przyrost rzeczowych środków obrotowych, nabycie pomniejszone o rozdysponowanie aktywów o wyjątkowej wartości oraz eksport według jednorodnych grup wyrobów i usług. Kryterium grupowania będzie rodzaj produktu (np. energia elektryczna, rudy żelaza, siarka, wyroby tytoniowe, ziemniaki, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie szkolnictwa podstawowego) według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Produkcja globalna, w przekrojach: działy PKD w podziale na działy PKWi.
Import, marża handlowa i transportowa, podatki od produktów pomniejszone o dotacje dla produktów, w przekrojach: działy PKWi.
Produkcja globalna rynkowa, produkcja globalna na własne cele finalne i produkcja globalna nierynkowa, w przekrojach: działy PK.
Zużycie pośrednie, w przekrojach: działy PKD w podziale na działy PKWi.
Spożycie przez gospodarstwa domowe, spożycie przez instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych, spożycie przez instytucje rządowe i samorządowe, nakłady brutto na środki trwałe, przyrost rzeczowych środków obrotowych, nabycie pomniejszone o rozdysponowanie aktywów o wyjątkowej wartości i eksport, w przekrojach: działy PKWi.
Koszty związane z zatrudnieniem, pozostałe podatki pomniejszone o dotacje związane z produkcją, amortyzacja środków trwałych, nadwyżka operacyjna netto, nadwyżka operacyjna brutto, wartość dodana brutto, w przekrojach: działy PK.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług w 2015 r. (March 2019).
Internetowe bazy danych
  • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu Supply, use and input-output tables; zasilana co rok - National Accounts (December 2018),
  • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu Supply, use and input-output tables; dodatkowe tablice co 5 lat - National Accounts (December 2018).