Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.67 Rachunki narodowe

1. Symbol
1.67.08
2. Temat badania
Badanie rozmiarów gospodarki nieobserwowanej
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o przychodach, wynagrodzeniach, dochodach, kosztach oraz produkcji globalnej, zużyciu pośrednim i wartości dodanej brutto w podmiotach małych oraz o dochodach generowanych przez usługi prostytucji, rynek narkomanii i przemytu.
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

  • rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/96 z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 310 z 30.11.1996, str. 1, z późn. zm; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 10, t. 2, str. 3, z późn. zm.),
  • decyzja Komisji z dnia 22 lutego 1994 r. w sprawie środków, które należy przyjąć w celu wykonania dyrektywy Rady 89/130/EWG, Euratom w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych (Dz. Urz. WE L 77 z 19.03.1994, str. 51; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 1, t. 1, str. 272).
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • inny użytkownik.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej podmioty sektora prywatnego: zakłady osób fizycznych, spółki cywilne, osoby prawne; z wyłączeniem spółdzielni; dla których przeważająca działalność jest inna niż sekcja K i O, w których liczba pracujących wynosi mniej niż 50 osób. Ceny transakcje usług prostytucji, narkomanii i przemytu.

7. Zakres przedmiotowy

Gospodarka nieobserwowana. Dla zbiorowości o liczbie pracujących do 9 osób: dane w zakresie pracujących i wynagrodzeń, nakładów na środki trwałe i środków trwałych brutto, przychodów i kosztów. Pracujący w miastach i na wsi. Dane w zakresie rachunku zysków i strat, wybranych elementów bilansu, nakładów na środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Wyniki opracowywane na potrzeby rachunków narodowych i regionalnych.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Pozostałe
  • Badanie służy przygotowaniu danych dla rachunków narodowych i regionalnych.