Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.67 Rachunki narodowe

1. Symbol
1.67.12
2. Temat badania
Międzynarodowe porównanie produktu krajowego brutto, siły nabywczej walut oraz czynszów najmu mieszkań/domów
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji zgodnych metodologicznie i zakresowo z zasadami ESA nt.: PKB, parytetu siły nabywczej walut (PPP), relatywnych poziomów cen, umożliwiających bezpośrednie porównanie poziomu rozwoju gospodarczego Polski z pozostałymi krajami UE, Europy i Świata oraz opracowanie i przekazanie do Eurostatu danych na temat czynszów najmu mieszkań/domów w Warszawie niezbędnych dla obliczeń współczynników korygujących dla potrzeb Regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:

  • rozporządzenie (WE) nr 1445/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne zasady dostarczania podstawowych informacji w sprawie parytetów siły nabywczej oraz ich wyliczenia i rozpowszechniania (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 336 z 20.12.2007, str. 1, z późn. zm.),
  • rozporządzenie Komisji (UE) nr 193/2011 z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1445/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie systemu kontroli jakości stosowanego w odniesieniu do parytetów siły nabywczej (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 56 z 01.03.2011, str. 1),
  • rozporządzenie Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiające regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich oraz ustanawiające specjalne środki stosowane tymczasowo wobec urzędników Komisji (warunki zatrudnienia innych pracowników) (Dz. Urz. WE L 56 z 04.03.1968, str. 1, z późn. zm.).
Realizacja potrzeb użytkowników:

  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej prowadzące punkty sprzedaży detalicznej oraz zakłady usługowe w Warszawie, prowadzące działalność pośrednictwa najmu mieszkań/domów w Warszawie, prowadzące sprzedaż materiałów budowlanych oraz usług budowlano-montażowych w Polsce..

7. Zakres przedmiotowy

Ceny detaliczne wybranych reprezentantów dóbr i usług konsumpcyjnych w Warszawie w zakresie badania E18-1 Żywność, napoje, tytoń oraz E18-2 Artykuły użytku osobistego.
Ceny najmu wybranych kategorii mieszkań/domów w Warszawie.
Ceny wybranych materiałów budowlanych i robót budowlano montażowych w Polsce.
Wagi wydatków PKB w cenach bieżących w podziale według 6 głównych kategorii, 57 kategorii analitycznych oraz 246 podstawowych grup wydatków.
Inne dane ilościowe i wartościowe niezbędne do sporządzenia szacunków: średnich stawek czynszów, średnich wynagrodzeń, VAT, napiwków, kosztów usług edukacji oraz kosztów usług medycznych w szpitalach, dla potrzeb obliczeń wskaźnika parytetu siły nabywczej walut (PPP).

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

PKB w PPS na 1 mieszkańca, w przekrojach: ogółem oraz w podziale według głównych kategorii PKB oraz według grup analitycznych spożycia i akumulacj.
Relatywne indeksy poziomu cen (indeksy UE 28 = 100) dla PKB, w przekrojach: ogółem oraz według grup analitycznych spożycia i akumulacji, zależnie od zgody krajów uczestniczących w badani.
PPP – wskaźnik parytetu siły nabywczej walut (wyrażony w zł/1 PPS), w przekrojach: dla PKB ogółem oraz według grup analitycznych spożycia i akumulacj.
Wskaźniki poziomu cen średnich stawek czynszów najmu mieszkań/domów, w przekrojach: stolice oraz wybrane miasta krajów członkowskich UE i inne miasta Europy, Ameryki i Azj.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (July 2019),
  • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (December 2019),
  • Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach (July 2018),
  • Polska - wskaźniki makroekonomiczne . (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019).
Internetowe bazy danych
  • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu News release - Wyniki PPP (June 2019, December 2019),
  • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu Statisics Explained - Porównanie poziomu cen (PPP) (June 2019, December 2019).