Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.70 Badania regionalne

1. Symbol
1.70.01
2. Temat badania
Zróżnicowanie poziomu i dynamiki rozwoju regionalnego
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji niezbędnych do monitorowania zmian poziomu i dynamiki rozwoju regionalnego oraz przeprowadzania analiz zróżnicowania regionalnego. Badaniu podlegają zjawiska w dziedzinie społecznej, gospodarczej i środowiskowej, w tym m.in.: organizacja państwa, wymiar sprawiedliwości, ludność, rynek pracy, dochody ludności, budżety gospodarstw domowych, infrastruktura komunalna, mieszkania, edukacja i wychowanie, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, kultura, turystyka, sport, działalność badawczo rozwojowa i innowacyjna, społeczeństwo informacyjne, rolnictwo, leśnictwo, przemysł, budownictwo, transport, łączność, handel, ceny, finanse publiczne, inwestycje, środki trwałe, rachunki regionalne, zmiany strukturalne, warunki naturalne i ochrona środowiska.
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • ambasady zagraniczne,
 • administracja samorządowa - powiat,
 • administracja rządowa - terenowa,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • administracja rządowa - centralna,
 • administracja państwowa,
 • wymiar sprawiedliwości, organy ścigania i służby specjalne,
 • administracja samorządowa - gmina, miasto,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • ambasady polskie,
 • inny użytkownik,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • szkoły (nauczyciele i uczniowie),
 • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
 • organizacje międzynarodowe.

6. Zakres podmiotowy

Jednostki podziału administracyjnego: województwa, powiaty, gminy, jednostki podziału statystycznego NUTS: makroregiony, regiony, podregiony, miasta, obszary wiejskie.

7. Zakres przedmiotowy

Wyniki badań statystycznych statystyki publicznej dotyczące zjawisk społecznych, gospodarczych i środowiskowych w przekrojach terytorialnych. Fundusze europejskie.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Dane statystyczne w przekrojach terytorialnych, tj. kraj, województwa, powiaty, gminy i miejscowości statystyczne oraz makroregiony (NUTS-1), regiony (NUTS-2) i podregiony (NUTS-3) według klasyfikacji NUTS w obszarach m.in.: organizacja państwa, wymiar sprawiedliwości, ludność, rynek pracy, dochody ludności, budżety gospodarstw domowych, infrastruktura komunalna, mieszkania, edukacja i wychowanie, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, kultura, turystyka, sport, działalność badawczo rozwojowa i innowacyjna, społeczeństwo informacyjne, rolnictwo, leśnictwo, przemysł, budownictwo, transport, łączność, handel, ceny, finanse publiczne, inwestycje, środki trwałe, rachunki regionalne, zmiany strukturalne, warunki naturalne i ochrona środowiska.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (July 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (December 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (December 2019),
 • Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw 2018 (June 2018, September 2018, December 2018, April 2019),
 • Regiony Polski 2019 (August 2019).
Internetowe bazy danych
 • Strateg - System Monitorowania Rozwoju - Wszystkie obszary tematyczne (January 2019, February 2019, March 2019, April 2019, May 2019, June 2019, July 2019, August 2019, September 2019, October 2019, November 2019, December 2019),
 • Bank Danych Lokalnych - Samorząd Terytorialny - Planowanie przestrzenne (October 2019).