Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.70 Badania regionalne

1. Symbol
1.70.03
2. Temat badania
Statystyczny system informacyjny obszarów wiejskich
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji statystycznych charakteryzujących obszary wiejskie w Polsce, niezbędnych do kreowania polityki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce oraz monitorowania jej skutków. Wskazanie kierunków i tempa zmian zachodzących na obszarach wiejskich oraz przedstawienie zróżnicowania regionalnego i przestrzennego tych obszarów w Polsce.
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • administracja samorządowa - gmina, miasto,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • szkoły (nauczyciele i uczniowie),
 • administracja państwowa,
 • administracja samorządowa - powiat,
 • administracja rządowa - terenowa,
 • administracja rządowa - centralna.

6. Zakres podmiotowy

Obszary wiejskie.

7. Zakres przedmiotowy

Wyniki badań statystycznych statystyki publicznej dotyczące zjawisk społecznych, gospodarczych i środowiskowych dla obszarów wiejskich.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Badanie integruje dane statystyczne charakteryzujące obszary wiejskie w zakresie m.in. cech demograficznych i społecznych, sytuacji ekonomicznej ludności, warunków mieszkaniowych, infrastruktury technicznej i społecznej, podmiotów gospodarki narodowej, użytkowania gruntów, cech produkcyjnych rolnictwa, środowiska naturalnego, źródeł finansowania obszarów wiejskich. Dane dotyczące obszarów wiejskich wyodrębnionych na podstawie podziału terytorialnego według Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT), innych krajowych i międzynarodowych typologii obszarów wiejskich, w tym typologii stosowanej przez Eurostat i OECD, w przekrojach: kraj ogółem w podziale na miasto i wieś, województwa, regiony, podregiony, powiaty, gminy, miejscowośc.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Obszary wiejskie w Polsce w 2018 r. (March 2020).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Fundusze unijne - Fundusze unijne - PROW 2014-2020 (September 2018, March 2019),
 • Bank Danych Lokalnych - Fundusze unijne - Fundusze unijne - Systemy wsparcia bezpośredniego (September 2018, March 2019),
 • Bank Danych Lokalnych - Fundusze unijne - WPRYB - PO RYBY (August 2018, March 2019).
Tablice publikacyjne
 • Tablice publikacyjne z zakresu obszarów wiejskich za 2018 r. (December 2019).