Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.04 Gospodarka społeczna

1. Symbol
1.04.08
2. Temat badania
Partnerzy dialogu społecznego – organizacje pracodawców i związki zawodowe
3. Cykliczność badania
co 4 lata
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji charakteryzujących wybrane rodzaje organizacji sektora non-profit: organizacje pracodawców oraz związki zawodowe, określenie ich potencjału ekonomicznego i społecznego oraz skali i warunków prowadzonej działalności.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
  • media ogólnopolskie i terenowe,
  • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
  • administracja rządowa - centralna,
  • stowarzyszenia, organizacje, fundacje.

6. Zakres podmiotowy

Jednostki gospodarki społecznej : organizacje pracodawców, wybrane samorządy gospodarcze prowadzące dialog społeczny, związki zawodowe i ich jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną, związki zawodowe rolników indywidualnych..

7. Zakres przedmiotowy

Cechy demograficzne osób. Cechy organizacyjno-prawne. Czas pracy. Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit. Obywatelstwo, kraj urodzenia. Podatek dochodowy od osób fizycznych. Podatek dochodowy od osób prawnych. Rodzaj prowadzonej działalności. Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit. Ubezpieczeni i płatnicy składek. Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami. Zakres działalności organizacji non-profit.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Struktura organizacyjna, w przekrojach: rodzaj organizacj.
Zasięg działalności jednostki, w przekrojach: rodzaj organizacj.
Rodzaj działalności, w przekrojach: rodzaj organizacji; centrala związkow.
Formy działalności statutowej, w przekrojach: rodzaj organizacji; region i województw.
Warunki prowadzenia działalności, w przekrojach: rodzaj organizacj.
Członkostwo, w przekrojach: rodzaj organizacji; centrala związkowa; płe.
Praca społeczna, w przekrojach: rodzaj organizacji; przynależność członkowsk.
Zatrudnienie na podstawie stosunku pracy, w przekrojach: rodzaj organizacji; wiek; płeć; niepełnosprawnoś.
Inne formy pracy płatnej, w przekrojach: rodzaj organizacj.
Przychody, w przekrojach: rodzaj organizacj.
Koszty, w przekrojach: rodzaj organizacji; centrala związkow.
Środki trwałe i nakłady inwestycyjne, w przekrojach: rodzaj organizacj.
Współpraca z innymi podmiotami.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Tablice publikacyjne
  • Partnerzy dialogu społecznego – organizacje pracodawców i związki zawodowe (September 2020).