Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.45 Działalność rolnicza i leśna

1. Symbol
1.45.39
2. Temat badania
Rachunki środowiskowe i ekonomiczne dla lasów
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o kompleksowej roli lasów i leśnictwa w gospodarce narodowej w Polsce. Dane obejmują rachunki ekonomiczne leśnictwa uwzględniające wartość przyrostu zasobów drzewnych na pniu, a także bilanse zasobów leśnych w jednostkach fizycznych i monetarnych.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • administracja rządowa - centralna,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej posiadające lub użytkujące lasy albo wykorzystujące zasoby leśne, niezależnie od ich działalności podstawowej. Osoby posiadające lub użytkujące lasy.

7. Zakres przedmiotowy

Grunty wyłączone z użytkowania rolniczego lub leśnego. Powierzchnia gruntów leśnych. Stan ilościowy i powierzchni gruntów parków narodowych. Stan ilościowy i powierzchni gruntów rezerwatów przyrody. Przeciętna liczba zatrudnionych, w tym w jednostkach sfery budżetowej. Pracujący w miastach i na wsi. Zużycie materiałów na wszystkie cele: produkcyjno-eksploatacyjne, budowlano-montażowe i inne (np. na cele socjalne), w ujęciu ilościowym i wartościowym oraz zapas materiałów w ujęciu ilościowym. Bilanse krajowe materiałów, dostawy materiałów na zaopatrzenie kraju w ujęciu ilościowym. Pozyskanie drewna. Wykonane prace z zakresu hodowli lasu. Produkcja sprzedana metodą rodzaju działalności dane roczne. Produkcja sprzedana przemysłu w małych i średnich przedsiębiorstwach przemysłowych dane roczne. Wskaźniki dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu w cenach stałych dane roczne. Wartość brutto środków trwałych oraz nakłady inwestycyjne w leśnictwie według grup środków trwałych i sektorów własnościowych. Powierzchnia gruntów leśnych wyłączonych z produkcji leśnej na cele nieleśne. Stan ilościowy i jakościowy zasobów leśnych. Stan zdrowotny lasów i uszkodzenia drzew. Sprzedaż drewna i ceny drewna w Lasach Państwowych. Produkcja globalna, zużycie pośrednie, wartość dodana brutto w leśnictwie według sektorów instytucjonalnych, sektorów własnościowych i form własności. Produkcja wyrobów przemysłowych (dane roczne). Produkcja globalna. Zużycie pośrednie. Spożycie przez gospodarstwa domowe, spożycie przez instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych, spożycie przez instytucje rządowe i samorządowe, nakłady brutto na środki trwałe, przyrost rzeczowych środków obrotowych, nabycie pomniejszone o rozdysponowanie aktywów o wyjątkowej wartości i eksport. Import, marża handlowa i transportowa, podatki od produktów pomniejszone o dotacje dla produktów. Koszty związane z zatrudnieniem, pozostałe podatki pomniejszone o dotacje związane z produkcją, amortyzacja środków trwałych, nadwyżka operacyjna netto, nadwyżka operacyjna brutto, wartość dodana brutto. Produkcja globalna rynkowa, produkcja globalna na własne cele finalne i produkcja globalna nierynkowa.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Bilans powierzchni gruntów leśnych, w przekrojach: lasy dostępne i niedostępne dla pozyskiwania drewn.
Bilans wartości gruntów leśnych, w przekrojach: lasy dostępne i niedostępne dla pozyskiwania drewn.
Bilans zasobów drzewnych, w przekrojach: lasy dostępne i niedostępne dla pozyskiwania drewn.
Bilans wartości zasobów drzewnych, w przekrojach: lasy dostępne i niedostępne dla pozyskiwania drewn.
Rachunki ekonomiczne działu leśnictwo i pozyskiwanie drewna, uwzględniające produkty charakterystyczne dla leśnictwa, w tym wartość przyrostu zasobów drzewnych na pniu.
Podaż i wykorzystanie produktów związanych z lasami w jednostkach monetarnych.
Podaż i wykorzystanie produktów związanych z lasami w jednostkach fizycznych.
Pracujący w leśnictwie w rocznych jednostkach pracy.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Informacje sygnalne
  • Rachunki leśne w Polsce (November 2018).