Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.25 Warunki życia ludności, pomoc społeczna

1. Symbol
1.25.17
2. Temat badania
Dobrobyt
3. Cykliczność badania
co 3 lata
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji na temat subiektywnego dobrobytu Polaków. Badanie realizowane jako badanie modułowe przy Europejskim badaniu warunków życia ludności (EU- SILC).
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:

  • rozporządzenie Komisji (UE) 2017/310 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w odniesieniu do wykazu docelowych zmiennych wtórnych na 2018 r. odnoszących się do deprywacji materialnej, dobrobytu i trudności mieszkaniowych (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 45 z 23.02.2017, str. 1).
Realizacja potrzeb użytkowników:

  • media ogólnopolskie i terenowe,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
  • inny użytkownik,
  • organizacje międzynarodowe,
  • indywidualni odbiorcy zagraniczni,
  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne.
Dane osobowe:

Pozyskanie danych osobowych jest niezbędne do osiągnięcia celu badania, w tym zapewnienia porównań międzynarodowych. Zmienne osobowe są wykorzystywane do charakterystyki osób badanych w próbie, a następnie do uogólnienia wyników badania z próby na populację generalną.

6. Zakres podmiotowy

Osoby w wieku 16 lat i więcej będące członkami gospodarstw domowych.

7. Zakres przedmiotowy

Kontakty społeczne. Subiektywny dobrobyt. Wykluczenie społeczne. Zaufanie do ludzi i instytucji. Zróżnicowanie sytuacji badanej populacji w różnych dziedzinach życia (z uwzględnieniem zarówno wskaźników obiektywnych, jak i subiektywnych ocen respondentów). Porównywalne na poziomie UE wskaźniki z zakresu rozkładu dochodów, ubóstwa i społecznego wykluczenia (w tym wskaźniki strukturalne).

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Zróżnicowanie sytuacji badanej populacji w różnych dziedzinach życia (z uwzględnieniem wskaźników subiektywnych ocen respondentów), w przekrojach: cechy społeczno-ekonomiczne (w tym wiek, płeć, poziom wykształcenia.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Dochody i warunki życia ludności Polski raport z badania EU-SILC 2018 (December 2019).