Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.62 Rynek finansowy

1. Symbol
1.62.20
2. Temat badania
Działalność przedsiębiorstw windykacyjnych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie windykacji.
Realizacja potrzeb użytkowników:

  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
  • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe,
  • administracja rządowa - centralna,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
  • media ogólnopolskie i terenowe,
  • NBP.

6. Zakres podmiotowy

Banki, zakłady ubezpieczeń, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i inne jednostki : przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie windykacji - dobór celowy.

7. Zakres przedmiotowy

Cechy grup przedsiębiorstw. Cechy organizacyjno-prawne. Dane bilansowe. Pracujący, w tym zatrudnieni. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Rodzaj prowadzonej działalności. Usługi związane z obsługą działalności gospodarczej. Windykacja. Wskaźniki ekonomiczno-finansowe.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Dane o działalności przedsiębiorstw windykacyjnych, w przekrojach: liczba umów, wartość i struktura wierzytelnośc.
Źródła finansowania i koszty obsługi wierzytelności.
Wybrane elementy bilansu i rachunku zysków i strat.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Wyspecjalizowane segmenty rynku finansowego 2018 (December 2019).
Informacje sygnalne
  • Działalność przedsiębiorstw windykacyjnych w 2018 r. (July 2019).