Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.50 Gospodarka morska i żegluga śródlądowa

1. Symbol
1.50.03
2. Temat badania
Zatrudnienie i wyniki finansowe w gospodarce morskiej
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o zmianach w podmiotach gospodarki morskiej, poziomie zatrudnienia, inwestycji i środkach trwałych, finansów podmiotów gospodarki morskiej.
Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:

  • Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju,
  • Strategia Rozwoju Transportu.
Realizacja potrzeb użytkowników:

  • administracja samorządowa - województwo,
  • administracja rządowa - terenowa,
  • administracja rządowa - centralna.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej zaklasyfikowane do gospodarki morskiej objęte programem badań statystycznym statystyki publicznej realizujące badania w zakresie zatrudnienia, środków trwałych, finansów podmiotów gospodarki morskiej..

7. Zakres przedmiotowy

Pracujący w miastach i na wsi. Dla zbiorowości o liczbie pracujących 10 i więcej osób: dane w zakresie wyników bilansowych, rachunku zysków i strat, środków trwałych brutto, nakładów na środki trwałe, liczby pracujących oraz jednostek lokalnych. Dla zbiorowości o liczbie pracujących do 9 osób: dane w zakresie pracujących i wynagrodzeń, nakładów na środki trwałe i środków trwałych brutto, przychodów i kosztów. Wartość brutto środków trwałych.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Podmioty gospodarki morskiej, w przekrojach: rodzaje działalności, województwa nadmorskie, liczba pracujących, sektory własnośc.
Pracujący w gospodarce morskiej, w przekrojach: płeć, wymiar zatrudnienia, rodzaje działalności; województwa nadmorskie, sektory własnośc.
Wynagrodzenia w gospodarce morskiej, w przekrojach: ogółem, struktur.
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce morskiej, w przekrojach: ogółem, sektory własności, rodzaje działalnośc.
Wielkość nakładów inwestycyjnych, źródła finansowania nakładów inwestycyjnych, wartość brutto i stopień zużycia środków trwałych podmiotów gospodarki morskiej, w przekrojach: rodzaje działalnośc.
Wartość bezwzględna przychodów z całokształtu działalności, koszty uzyskania przychodów oraz wyniki finansowe podmiotów gospodarki morskiej, w przekrojach: rodzaje działalnośc.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2019 (December 2019),
  • Gospodarska morska w Polsce w latach 2017 i 2018 (November 2019).