Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.50 Gospodarka morska i żegluga śródlądowa

1. Symbol
1.50.05
2. Temat badania
Ochrona środowiska morskiego
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji umożliwiających ocenę i analizę zanieczyszczeń występujących w środowisku Morza Bałtyckiego oraz uzyskaniu informacji na temat ochrony wybrzeża morskiego.
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

  • Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • administracja rządowa - centralna,
  • administracja samorządowa - województwo,
  • administracja rządowa - terenowa.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej: zarządzające lasami Skarbu Państwa, właściciele/użytkownicy lasów państwowych (poza Skarbem Państwa) i samorządowych; w zakresie działalności badawczej i kontrolnej dotyczącej zanieczyszczenia wód wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska; w zakresie stanu sanitarnego wód w kąpieliskach morskich stacje sanitarno- epidemiologiczne..

7. Zakres przedmiotowy

Ochrona środowiska morskiego. Powierzchnia gruntów leśnych.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Stan sanitarny wód morskich w kąpieliskach, w przekrojach: województwa, kąpieliska; liczba punktów poboru; liczba prób, ocena jakości badanych pró.
Stan jakości wód przybrzeżnych i przejściowych województw nadmorskich, w przekrojach: województwa nadmorskie, punkty pomiarowo-kontroln.
Ładunki zanieczyszczeń odprowadzane do Morza Bałtyckiego rzekami (substancje organiczne i biogenne, metale ciężkie), w przekrojach: województwa nadmorskie, rzek.
Grunty leśne w pasie technicznym, w przekrojach: województwa nadmorski.
Biologiczna zabudowa brzegów morskich.
Hydrotechniczne umocnienia brzegów morskich, w przekrojach: rodzaje umocnie.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2019 (December 2019).