Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.50 Gospodarka morska i żegluga śródlądowa

1. Symbol
1.50.04
2. Temat badania
Wypadki morskie i ratownictwo morskie
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o wypadkach morskich i ratownictwie morskim.
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

  • Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • administracja samorządowa - województwo,
  • administracja rządowa - terenowa,
  • administracja rządowa - centralna.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich i Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa.

7. Zakres przedmiotowy

Ratownictwo morskie. Wypadki morskie.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Wypadki morskie, w przekrojach: według rodzajó.
Wypadki nawigacyjne, w przekrojach: według typów statków; według przyczyn; według rodzajów i miejs.
Wypadki techniczne, w przekrojach: według przyczy.
Wypadki z ludźmi, w przekrojach: według rodzajów, skutków i miejsc; według przyczy.
Jednostki ratownicze Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, w przekrojach: według stanu floty w latac.
Akcje ratownicze Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, w przekrojach: w podziale na rodzaje akcji; według uratowanych osó.
Zwalczanie zagrożeń i zanieczyszczeń, w przekrojach: w podziale na rodzaje zanieczyszczeń oraz port.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2019 (December 2019).