Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.01 Stan i ochrona środowiska

1. Symbol
1.01.18
2. Temat badania
Zielona gospodarka w Polsce
3. Cykliczność badania
co 2 lata
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji w postaci zestawu wskaźników opisujących stan zazielenienia gospodarki w Polsce. Prezentowane informacje mogą być wykorzystywane przez różne podmioty przy podejmowaniu decyzji w ramach prowadzonej polityki zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Przedstawione w szerszym kontekście umożliwiają śledzenie zmian zachodzących w środowisku, gospodarce i społeczeństwie.
Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:

 • Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju,
 • Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko,
 • Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki,
 • Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju,
 • Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
 • administracja rządowa - terenowa,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • administracja rządowa - centralna,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej. Gospodarstwa domowe. Środowiskowa efektywność produkcji prezentująca powiązania między środowiskiem a gospodarką. Środowiskowa jakość życia przedstawiająca zależności między środowiskiem a społeczeństwem. Polityki gospodarcze i ich następstwa charakteryzujące instrumenty oddziaływania na gospodarkę i społeczeństwo. Kapitał naturalny.

7. Zakres przedmiotowy

Bilanse substancji odżywczych. Rodzinne ogrody działkowe. Rolnictwo ekologiczne. Własność intelektualna. Zielone technologie. Odpady przemysłowe i inne poprodukcyjne wytworzone, poddane odzyskowi, unieszkodliwione, magazynowane czasowo, nagromadzone (składowane) dotychczas na składowiskach i obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (w tym hałdach, stawach osadowych) własnych oraz powierzchnia składowisk i obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (w tym hałd, stawów osadowych). Produkcja globalna, zużycie pośrednie, nadwyżka operacyjna brutto, nominalne dochody pierwotne i dochody do dyspozycji gospodarstw domowych, dynamika realnego wzrostu produktu krajowego brutto. Produkt krajowy brutto. Wartość dodana brutto. Informacje zawierające dane (w tym szacunki) o produkcji: biomasy z rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa, łowiectwa i zbieractwa, dane o wydobyciu kopalin i surowców energetycznych oraz dane o imporcie i eksporcie (ogółem oraz z krajami spoza UE) biomasy i produktów biomasy, kopalin i surowców energetycznych oraz odpadów przeznaczonych do ostatecznego przetworzenia i usunięcia. Odpady komunalne zmieszane zebrane/odebrane od właścicieli nieruchomości. Zróżnicowanie sytuacji badanej populacji w różnych dziedzinach życia (z uwzględnieniem zarówno wskaźników obiektywnych, jak i subiektywnych ocen respondentów). Porównywalne na poziomie UE wskaźniki z zakresu rozkładu dochodów, ubóstwa i społecznego wykluczenia (w tym wskaźniki strukturalne). Dane (w tym szacunki) dotyczące środków pieniężnych pochodzących z obowiązujących w Polsce podatków związanych ze środowiskiem, zidentyfikowanych w ramach ESA jako podatek, którego bazą jest jednostka fizyczna oddziaływania (lub substytut/zastępnik tej jednostki) o udowodnionym, negatywnym wpływie na środowisko, w podziale na cztery grupy rodzajowe podatków (od energii, transportowe, od zanieczyszczeń, z tytułu użytkowania zasobów naturalnych). Dane o ludności i rezydentach. Globalna, końcowa i towarowa produkcja rolnicza, zużycie pośrednie, wartość dodana brutto (ogółem, w tym gospodarstwa indywidualne), na 1 ha użytków rolnych, wskaźniki dynamiki przy różnych podstawach czasowych, struktura przedmiotowa produkcji rolniczej, wskaźniki wartości, wolumenu i cen. Wskaźniki dynamiki rolniczej produkcji globalnej, końcowej i towarowej w cenach stałych (ogółem, w tym gospodarstwa indywidualne). Użytkowanie gruntów według siedziby użytkownika. Hałas drogowy. Hałas przemysłowy. Spożycie indywidualne w gospodarstwach domowych. Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej. Nakłady na działalność B + R i wartość aparatury naukowo badawczej. Powierzchnia gruntów leśnych. Stan ilościowy i powierzchni gruntów parków narodowych. Źródła poboru i cele zużycia wody w gospodarce narodowej i na potrzeby ludności. Zasoby ilościowe i jakościowe wód powierzchniowych i podziemnych. Odpady komunalne zebrane/odebrane skierowane do przetworzenia. Odpady selektywnie zebrane/odebrane od właścicieli nieruchomości. Gęstość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, stopień zwodociągowania i skanalizowania. Spożycie indywidulane w sektorze gospodarstw domowych według trwałości wyrobów konsumpcyjnych
. Emisja wybranych gazów cieplarnianych i ich prekursorów (dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu, tlenków azotu, tlenku węgla, dwutlenku siarki). Jakość powietrza i stężenia normowanych zanieczyszczeń. Emisja głównych zanieczyszczeń powietrza według międzynarodowej klasyfikacji źródeł emisji SNAP97 (dwutlenek siarki, tlenki azotu, amoniak, niemetanowe lotne związki organiczne, pył zawieszony, tlenek węgla, metale ciężkie, trwałe zanieczyszczenia organiczne) oraz gazów cieplarnianych według metodologii IPCC (dwutlenek węgla, metan, podtlenek azotu, perfluorowęglowodory, fluorowęglowodory, sześciofluorek siarki, trójfluorek azotu).

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Zasoby ilościowe i jakościowe wód powierzchniowych i podziemnych, wskaźnik eksploatacji wody (WEI – Water Exploitation Index), w przekrojach: kra.
Źródła poboru i cele zużycia wody w gospodarce narodowej i na potrzeby ludności, w przekrojach: kra.
Zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach domowych, przydomowe oczyszczalnie ścieków, w przekrojach: kra.
Ludność korzystająca z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz jakość wody dostarczanej ludności do spożycia, w przekrojach: kraj, miasta i wie.
Powierzchnia miejskich obszarów zielonych, powierzchnia rodzinnych ogrodów działkowych, w przekrojach: kra.
Lasy oraz zasoby leśne, stan zdrowotny lasów, uszkodzenia drzew, w przekrojach: kra.
Powierzchnia gruntów rolnych i leśnych wyłączanych na cele nierolnicze i nieleśne, grunty zdewastowane i zdegradowane poddane rekultywacji i zagospodarowaniu, w przekrojach: kra.
Poziom zużycia w przeliczeniu na czysty składnik nawozów azotowych i fosforowych, bilans azotu i fosforu brutto, w przekrojach: kra.
Złoża zasobów bilansowych, udokumentowanych geologicznie pozabilansowych, wielkości wydobycia gazu ziemnego, węgla brunatnego i kamiennego, w przekrojach: kra.
Krajowe zużycie materiałów (DMC), w przekrojach: kategorie surowców, kra.
Finalne zużycie energii, w przekrojach: kraj, sektory gospodark.
Całkowite zużycie energii i pozyskanie energii odnawialnej, w przekrojach: kraj, rodzaj nośnik.
Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto oraz w zużyciu paliw w transporcie, w przekrojach: kra.
Wskaźnik liczebności pospolitych ptaków krajobrazu rolniczego (FBI – Farmland Bird Index), wskaźnik liczebności pospolitych ptaków leśnych (Forest Bird Index), gatunki zwierząt i roślin zagrożone wyginięciem, w przekrojach: kra.
Podmioty gospodarki narodowej wytwarzające w ciągu roku powyżej 1 tys. ton odpadów przemysłowych i innych lub posiadające 1 mln ton więcej odpadów nagromadzonych, w przekrojach: kra.
Odpady przemysłowe i inne poprodukcyjne wytworzone, poddane odzyskowi i unieszkodliwione, magazynowane czasowo, nagromadzone (składowane), recykling odpadów opakowaniowych, w przekrojach: kra.
Odpady komunalne zebrane (w tym zebrane w sposób selektywny i bez wyselekcjonowania), w przekrojach: kra.
Pyłowe i gazowe zanieczyszczenia powietrza, oszacowana ilość przedwczesnych zgonów spowodowanych narażeniem ludności na zanieczyszczenia powietrza typu pył zawieszony PM 2,5, ozon, w przekrojach: kra.
Emisje gazów cieplarnianych według metodologii IPCC (z wyłączeniem emisji związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem – LULUCF), emisje gazów cieplarnianych w sektorach nieobjętych Europejskim Systemem Handlu (tzw. sektorach non-ETS), w przekrojach: kraj, rodzaju gaz.
Hałas przemysłowy (kontrolowany w porze dziennej i nocnej) oraz drogowy (w przedziałach wartości poziomu LDWN i LN), w przekrojach: kra.
Liczba i powierzchnia użytków rolnych gospodarstw ekologicznych z certyfikatem i w trakcie przestawiania na ekologiczne metody produkcji rolniczej, płatności dla rolnictwa ekologicznego w ramach programu rolnośrodowiskowego, w przekrojach: kra.
Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska, nakłady na działalność badawczą i rozwojową (B+R), podatki związane ze środowiskiem, ekoinnowacje, zielone zamówienia publiczne, w przekrojach: kra.
Wynalazki i patenty z zakresu technologii ochrony środowiska zgłoszone i udzielone do Urzędu Patentowego RP oraz zgłoszone i udzielone polskim rezydentom przez Europejski Urząd Patentowy, w przekrojach: kra.
Organizacje i obiekty zarejestrowane w systemie EMAS, w przekrojach: kra.
Uczestnicy i laureaci Akceleratora Zielonych Technologii (GreenEvo), w przekrojach: kra.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Informacje sygnalne
 • Wskaźniki zielonej gospodarki w Polsce 2019 (December 2019).