Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.01 Stan i ochrona środowiska

1. Symbol
1.01.02
2. Temat badania
Zasoby i zmiany w wykorzystaniu powierzchni ziemi, zagrożenie i ochrona gruntów
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Minister właściwy do spraw rozwoju wsi; Minister właściwy do spraw środowiska

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji na temat użytkowania gruntów według kierunków wykorzystania, wyłączania gruntów w trybie przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych, degradacji i dewastacji, w tym w wyniku działalności górniczej, pożarów upraw, łąk, rżysk i nieużytków, zasobów złóż, jakości gleb, a także działalności badawczej i kontrolnej w zakresie zanieczyszczenia gleby.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa krajowego:

 • ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161).
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
 • Sejm, Senat,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • organizacje międzynarodowe,
 • indywidualni odbiorcy zagraniczni,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • administracja rządowa - centralna.

6. Zakres podmiotowy

Użytkowanie ziemi.

7. Zakres przedmiotowy

Grunty zdewastowane i zdegradowane. Monitoring gleb. Pożary. Użytkowanie gruntów. Zagrożenia i ochrona lasu. Złoża kopalin.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Zasoby oraz kierunki wykorzystania powierzchni gruntów, w przekrojach: kraj, województw.
Grunty wyłączone z użytkowania rolniczego lub leśnego, w przekrojach: kraj, województw.
Grunty zdewastowane i zdegradowane (w tym w wyniku działalności górniczej) oraz zagrożone degradacją, ich rekultywacja i zagospodarowanie, w przekrojach: kraj, województw.
Pożary i wielkości powierzchni, które uległy spaleniu w zakresie upraw rolnych, łąk, rżysk i nieużytków rolnych, w tym pożarów powstałych podczas zbiorów upraw rolnych, w przekrojach: kraj, województw.
Powierzchnia i zasoby złóż torfowych, w przekrojach: rodzaje użytków rolnych; kraj, województw.
Zużycie nawozów sztucznych (NPK) i wapniowych, w przekrojach: kraj, województw.
Zasobność gleb w przyswajalne makroelementy, w przekrojach: kraj, województw.
Odczyn gleb oraz potrzeby wapnowania, w przekrojach: kraj, województw.
Jakość gleb użytkowanych rolniczo, w przekrojach: kraj, województw.
Powierzchnia geodezyjna gruntów, w przekrojach: kierunki wykorzystania gruntó.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Ochrona środowiska 2019 (November 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (December 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (July 2019),
 • Regiony Polski 2019 (August 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2019 (December 2019).