Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.04 Gospodarka społeczna

1. Symbol
1.04.06
2. Temat badania
Partie polityczne
3. Cykliczność badania
co 2 lata
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji charakteryzujących partie polityczne, określenie ich potencjału ekonomicznego i społecznego oraz skali i warunków prowadzonej działalności.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
  • media ogólnopolskie i terenowe,
  • administracja rządowa - centralna,
  • szkoły (nauczyciele i uczniowie),
  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci.

6. Zakres podmiotowy

Jednostki gospodarki społecznej: partie polityczne.

7. Zakres przedmiotowy

Cechy organizacyjno-prawne. Zakres działalności organizacji non-profit. Rodzaj prowadzonej działalności. Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit. Podatek dochodowy od osób prawnych. Płatnicy i podatnicy podatku dochodowego. Ubezpieczeni i płatnicy składek. Podatek dochodowy od osób fizycznych. Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit. Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i pozaubezpieczeniowe. Pracujący, w tym zatrudnieni. Czas pracy. Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami. Cechy demograficzne osób. Obywatelstwo, kraj urodzenia.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Struktura organizacyjna, w przekrojach: udział partii we władzac.
Zasięg działalności jednostki, w przekrojach: teren prowadzenia działalnośc.
Formy działalności statutowej, w przekrojach: rodzaj działalności statutowej; udział partii we władzac.
Członkostwo, w przekrojach: płeć; udział partii we władzac.
Zatrudnienie na podstawie stosunku pracy, inne formy pracy płatnej, praca społeczna, w przekrojach: płeć; udział partii we władzac.
Warunki prowadzenia działalności, w przekrojach: rodzaje problemów w działalności organizacji; udział partii we władzac.
Przychody, w przekrojach: rodzaj przychodów; udział partii we władzac.
Koszty, w przekrojach: rodzaj kosztó.
Środki trwałe i nakłady inwestycyjne, w przekrojach: udział partii we władzac.
Współpraca z innymi podmiotami, w przekrojach: forma współpracy; udział partii we władzac.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Tablice publikacyjne
  • Partie polityczne w 2018 r. (December 2019).