Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.04 Gospodarka społeczna

1. Symbol
1.04.07
2. Temat badania
Jednostki nowej gospodarki społecznej: centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o liczbie i potencjale jednostek organizacyjnych zaliczanych do nowej gospodarki społecznej oraz o podmiotach je prowadzących.
Realizacja potrzeb użytkowników:

  • administracja rządowa - centralna,
  • administracja rządowa - terenowa,
  • administracja samorządowa - województwo,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci.

6. Zakres podmiotowy

Jednostki gospodarki społecznej: centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej.

7. Zakres przedmiotowy

Dane identyfikacyjne. Dane adresowe i terytorialne. Cechy organizacyjno-prawne. Charakterystyka działalności jednostek reintegracyjnych. Pracujący, w tym zatrudnieni. Ekonomiczne aspekty działalności jednostek reintegracyjnych. Zakłady aktywności zawodowej. Popyt na pracę. Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Liczba jednostek, beneficjentów, pracowników, w przekrojach: region i województwo; forma prawna podmiotu prowadząceg.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Tablice publikacyjne
  • Centra integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej, kluby integracji społecznej w 2018 r. (December 2019).