Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.20 Rodzina

1. Symbol
1.20.03
2. Temat badania
Świadczenia na rzecz rodziny
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji dotyczących wydatków budżetu państwa na świadczenia pieniężne skierowane do rodzin, a w szczególności do rodzin wychowujących dzieci oraz informacji na temat wypłaconych świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem” oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Pozyskiwane dane pozwolą m.in. na ustalenie przeciętnego poziomu świadczeń w rozbiciu na poszczególne rodzaje świadczeń na możliwie najniższym poziomie agregacji terytorialnej (powiat, gmina).
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa krajowego:

 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, z późn. zm),
 • ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2019 r. poz. 473),
 • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092, z późn. zm.).
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • administracja samorządowa - województwo,
 • administracja rządowa - terenowa,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • administracja samorządowa - gmina, miasto,
 • administracja samorządowa - powiat.

6. Zakres podmiotowy

Rodziny otrzymujące świadczenia rodzinne na dzieci na utrzymaniu. Osoby otrzymujące świadczenia rodzinne, osoby otrzymujące zasiłek dla opiekunów. Rodziny pobierające świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Osoby pobierające świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Osoby korzystające z ulgi na dzieci na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Osoby otrzymujące jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - świadczenie wynikające z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”..

7. Zakres przedmiotowy

Świadczenia na rzecz rodziny. Wspieranie rodziny. Cechy demograficzne osób. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Obywatelstwo, kraj urodzenia. Niepełnosprawni według stopnia niepełnosprawności. Placówki edukacyjne i wychowawcze. Dochody gospodarstw domowych. Podatek dochodowy od osób fizycznych.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Świadczenia na rzecz rodzin, w przekrojach: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, kraj, województwa, powiaty, gminy; makroregiony, regiony, podregion.
Liczba osób korzystających ze świadczeń rodzinnych, w przekrojach: rodzaj świadczenia, płeć, wiek; kraj, województwa, powiaty, gminy; makroregiony, regiony, podregion.
Wydatki z budżetu państwa i budżetów gmin na świadczenia rodzinne, w przekrojach: rodzaj świadczenia, kraj, województwa, powiaty, gminy; makroregiony, regiony, podregion.
Wydatki z budżetu państwa na świadczenia z funduszu alimentacyjnego, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty, gminy; makroregiony, regiony, podregion.
Przeciętna miesięczna liczba wypłaconych świadczeń rodzinnych, w przekrojach: rodzaj świadczenia; kraj, województwa, powiaty, gminy; makroregiony, regiony, podregion.
Przeciętna miesięczna liczba wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty, gminy; makroregiony, regiony, podregion.
Przeciętna miesięczna kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty, gminy; makroregiony, regiony, podregion.
Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne i ich struktura społeczno-ekonomiczna, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty, gminy; makroregiony, regiony, podregion.
Liczba dzieci, na które rodziny pobierają zasiłek rodzinny, w przekrojach: wiek; kraj, województwa, powiaty, gminy; makroregiony, regiony, podregion.
Liczba pobierających zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze, a także zasiłki dla opiekunów, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty, gminy; makroregiony, regiony, podregion.
Liczba podatników korzystających z ulgi prorodzinnej z uwzględnieniem liczby dzieci i kwoty odliczeń, w przekrojach: kraj ogółem, województwa, powiaty, gminy; makroregiony, regiony, podregion.
Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, świadczenia wynikające z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”, wydatki i liczba świadczeń, w przekrojach: kraj, województw.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Informacje sygnalne
 • Świadczenia na rzecz rodziny w 2018 r. (December 2019).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Ochrona zdrowia i opieka społeczna - Świadczenia rodzinne (October 2019).
Tablice publikacyjne
 • Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (November 2019),
 • Rodziny pobierające świadczenia rodzinne zależne od dochodu według liczby dzieci w rodzinie oraz rodziny niepełne i z dzieckiem niepełnosprawnym. (November 2019).