Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.21 Ludność, procesy demograficzne

1. Symbol
1.21.01
2. Temat badania
Urodzenia. Dzietność
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o urodzeniach, które są jednym z podstawowych elementów ruchu naturalnego ludności, powodującym zmiany w liczbie i strukturze ludności według płci, wieku oraz stanu cywilnego.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1260/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie statystyk europejskich w dziedzinie demografii (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 330 z 10.12.2013, str. 39),
 • rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 205/2014 z dnia 4 marca 2014 r. ustanawiające jednolite warunki wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1260/2013 w sprawie statystyk europejskich w dziedzinie demografii odnośnie do podziałów danych, terminów przekazywania danych oraz zmian danych (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 65 z 05.03.2014, str. 10),
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008, str. 70, z późn. zm.),
 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 328/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania, w odniesieniu do statystyk dotyczących przyczyn zgonu, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 90 z 06.04.2011, str. 22).
Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:

 • Strategia Zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej,
 • Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju,
 • Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego,
 • Strategie rozwoju województw.
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • administracja rządowa - terenowa,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • administracja rządowa - centralna,
 • inny użytkownik,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • administracja samorządowa - powiat,
 • administracja państwowa,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • administracja samorządowa - gmina, miasto.
Dane osobowe:

Cel badawczy nie może być osiągnięty bez dostępu do danych osobowych. Dane te są niezbędne w celu charakterystyki demograficzno-społecznej badanej zbiorowości.

6. Zakres podmiotowy

Urodzenia zarejestrowane w Polsce przez USC: na terytorium RP w nawiązaniu do osób rezydujących w RP, mające miejsce za granicą w nawiązaniu do osób przebywających czasowo za granicą. Kobiety, które urodziły dziecko, populacja kobiet w wieku rozrodczym.

7. Zakres przedmiotowy

Cechy demograficzne osób. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Charakterystyka gospodarstw domowych. Małżeństwa. Obywatelstwo, kraj urodzenia. Urodzenie i poród.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Informacje o urodzeniach, w przekrojach: miejsca zamieszkania matki dziecka, tj. gminy imiennie oraz w podziale na tereny miejskie i wiejski.
Informacje o dzietności - zastępowalność pokoleń (współczynniki płodności i dzietności kobiet, zastępowalność pokoleń brutto i netto), w przekrojach: kraj w podziale na miasto i wieś, makroregiony, województwa, regiony, podregiony, powiaty; według generacji - kra.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Rocznik Demograficzny 2019 (November 2019),
 • Biuletyn Statystyczny 2018 (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (December 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (July 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (December 2019).
Internetowe bazy danych
 • Demografia - Ruch naturalny ludności - Urodzenia - dane półroczne (September 2018, March 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Demografia - Podstawowe wskaźniki i współczynniki demograficzne z zakresu ruchu naturalnego ludności (małżeństwa, rozwody, separacje, urodzenia, zgony, przyrost naturalny) (June 2019),
 • Demografia - Ruch naturalny ludności - Urodzenia - dane roczne (June 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Demografia - Urodzenia żywe według płci, wagi noworodka przy urodzeniu, kolejności urodzenia i wieku matki (June 2019),
 • Bank Danych Lokalnych - Ludność - Urodzenia - dane roczne (June 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Demografia - Urodzenia martwe według płci noworodka (June 2019),
 • Bank Danych Lokalnych - Ludność - Urodzenia - dane półroczne (September 2018, March 2019).