Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.21 Ludność, procesy demograficzne

1. Symbol
1.21.02
2. Temat badania
Małżeństwa. Rozwody. Separacje
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o małżeństwach, separacjach rozwodach, służących do oceny sytuacji bieżącej w zakresie tworzenia się i rozpadu rodzin, jak również do prognozowania demograficznego.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1260/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie statystyk europejskich w dziedzinie demografii (Tekst mający znaczenie dla EOG),
 • rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 205/2014 z dnia 4 marca 2014 r. ustanawiające jednolite warunki wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1260/2013 w sprawie statystyk europejskich w dziedzinie demografii odnośnie do podziałów danych, terminów przekazywania danych oraz zmian danych (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:

 • Strategie rozwoju województw.
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • administracja samorządowa - powiat,
 • administracja samorządowa - gmina, miasto,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • administracja rządowa - terenowa,
 • inny użytkownik,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • administracja rządowa - centralna.
Dane osobowe:

Cel badawczy nie może być osiągnięty bez dostępu do danych osobowych. Dane te są niezbędne do charakterystyki osób według stanu cywilnego.

6. Zakres podmiotowy

Związki małżeńskie zarejestrowane w Polsce przez USC: zawarte na terytorium RP w nawiązaniu do osób rezydujących w RP, zawarte za granicą w nawiązaniu do osób przebywających czasowo za granicą, prawomocnie orzeczone rozwody w Polsce, separacje w Polsce.

7. Zakres przedmiotowy

Aktywność ekonomiczna. Cechy demograficzne osób. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Małżeństwa. Migracje. Obywatelstwo, kraj urodzenia. Rozwody i separacje.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Informacje o zawartych małżeństwach, orzeczonych rozwodach i separacjach, w przekrojach: według miejsca zamieszkania osoby, której zdarzenie dotyczy, tj. według gmin imiennie oraz w podziale na tereny miejskie i wiejski.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Rocznik Demograficzny 2019 (November 2019),
 • Biuletyn Statystyczny 2018 (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (July 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (December 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (December 2019).
Internetowe bazy danych
 • Demografia - Ruch naturalny ludności - Małżeństwa - dane półroczne (September 2018, March 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Demografia - Podstawowe wskaźniki i współczynniki demograficzne z zakresu ruchu naturalnego ludności (małżeństwa, rozwody, separacje, urodzenia, zgony, przyrost naturalny) (June 2019),
 • Demografia - Ruch naturalny ludności - Separacje (June 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Demografia - Małżeństwa zawarte według wieku i poprzedniego stanu cywilnego prawnego nowożeńców (June 2019),
 • Demografia - Ruch naturalny ludności - Rozwody (June 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Demografia - Rozwody według wieku małżonków i okresu trwania małżeństwa (od zawarcia małżeństwa do wniesienia powództwa) (June 2019),
 • Demografia - Ruch naturalny ludności - Małżeństwa - dane roczne (June 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Demografia - Rozwody (June 2019),
 • Bank Danych Lokalnych - Ludność - Małżeństwa, rozwody i separacje - dane półroczne (September 2018, March 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Demografia - Separacje orzeczone (June 2019),
 • Bank Danych Lokalnych - Ludność - Małżeństwa, rozwody i separacje - dane roczne (June 2019).