Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.21 Ludność, procesy demograficzne

1. Symbol
1.21.03
2. Temat badania
Migracje wewnętrzne ludności
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji pozwalających na monitorowanie zmian w zakresie kierunków i rozmiarów przemieszczeń ludności na obszarze kraju oraz na charakterystykę osób migrujących. Wyniki badania są elementem bilansów stanu i struktury ludności według podstawowego podziału administracyjnego kraju, są również wykorzystywane przy opracowaniu prognoz demograficznych.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1260/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie statystyk europejskich w dziedzinie demografii (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
 • inny użytkownik,
 • administracja samorządowa - gmina, miasto,
 • administracja rządowa - centralna,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • administracja samorządowa - powiat,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • administracja rządowa - terenowa.
Dane osobowe:

Cel badawczy nie może być osiągnięty bez dostępu do danych osobowych. Dane te są niezbędne do charakterystyki osób migrujących.

6. Zakres podmiotowy

Osoby, które zmieniły miejsce zamieszkania na terenie kraju.

7. Zakres przedmiotowy

Cechy demograficzne osób. Migracje. Obywatelstwo, kraj urodzenia.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Liczba migracji wewnętrznych na pobyt stały, kierunki migracji oraz cechy społeczno-demograficzne osób migrujących, w przekrojach: miejsce poprzedniego i obecnego zamieszkania, płeć, wiek i stan cywilny, kraj, województwa, wybrane dane dla powiatów, gmin i jednostek NUTS (makroregiony NUTS-1, regiony NUTS-2, podregiony NUTS-3.
Liczba osób zameldowanych na pobyt czasowy, kierunki migracji oraz cechy demograficzno-społeczne migrantów, w przekrojach: płeć, stan cywilny, miejsce stałego i czasowego zameldowania, kraj, województwa, wybrane dane dla powiatów, gmin i jednostek NUTS (makroregiony NUTS-1, regiony NUTS-2, podregiony NUTS-3.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Rocznik Demograficzny 2019 (November 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2019 (December 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (December 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (July 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (December 2019).
Internetowe bazy danych
 • Demografia - Migracje ludności - Migracje wewnętrzne - dane roczne (May 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Demografia - Migracje wewnętrzne i zagraniczne ludności na pobyt stały (June 2019),
 • Demografia - Migracje ludności - Migracje wewnętrzne - dane półroczne (September 2018, March 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Demografia - Migracje wewnętrzne i zagraniczne ludności na pobyt stały na 1000 ludności (June 2019),
 • Bank Danych Lokalnych - Ludność - Migracje wewnętrzne i zagraniczne (May 2019).