Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.21 Ludność, procesy demograficzne

1. Symbol
1.21.04
2. Temat badania
Migracje zagraniczne ludności
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o migracjach zagranicznych, pozwalających na monitorowanie zmian w zakresie kierunków i rozmiarów emigracji i imigracji, a także charakterystyki demograficzno-społecznej migrantów.
Wyniki badania stanowią element bilansów stanu i struktury ludności, są również wykorzystywane przy opracowaniu prognoz demograficznych.
Wyniki badania dotyczące migracji długookresowych są wykorzystywane w szacunkach ludności rezydującej.
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 311/76 w sprawie zestawienia statystyk dotyczących pracowników cudzoziemców (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 199 z 31.07.2007, str. 23),
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1260/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie statystyk europejskich w dziedzinie demografii (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • administracja samorządowa - gmina, miasto,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
 • ambasady zagraniczne,
 • inny użytkownik,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • administracja rządowa - centralna,
 • indywidualni odbiorcy zagraniczni,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • administracja samorządowa - powiat.
Dane osobowe:

Cel badawczy nie może być osiągnięty bez dostępu do danych osobowych. Dane te są niezbędne do charakterystyki osób migrujących.

6. Zakres podmiotowy

Osoby, które zmieniły kraj stałego zamieszkania wyjechały z Polski (emigracja na pobyt stały), osoby, które zmieniły kraj stałego zamieszkania przybyły z zagranicy (imigracja na pobyt stały), mieszkańcy innych krajów przebywający czasowo w Polsce (stali mieszkańcy innych krajów, którzy przybyli do Polski na pobyt czasowy), mieszkańcy Polski przebywający czasowo za granicą (stali mieszkańcy Polski, którzy wyjechali za granicę na pobyt czasowy), cudzoziemcy w Polsce cudzoziemcy, którym wydano zezwolenie na pracę w Polsce..

7. Zakres przedmiotowy

Cechy demograficzne osób. Migracje. Obywatelstwo, kraj urodzenia. Liczba wniosków o wydanie zezwoleń na pracę cudzoziemców, liczba wydanych zezwoleń na pracę, w tym przedłużeń, liczba odmów wydanych zezwoleń oraz liczba uchylonych zezwoleń.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Liczba i kierunki migracji zagranicznych na pobyt stały (imigracji i emigracji) oraz charakterystyka demograficzno-społeczna migrantów, w przekrojach: kraj wyjazdu/poprzedniego zamieszkania, płeć, wiek, stan cywilny, obywatelstwo migrantów; kraj, województwa, wybrane dane dla powiatów, gmin i jednostek NUTS (makroregiony NUTS-1, regiony NUTS-2, podregiony NUTS-3.
Liczba imigracji na pobyt czasowy, kraje poprzedniego zamieszkania oraz charakterystyka demograficzno-społeczna imigrantów, w przekrojach: płeć, wiek, stan cywilny, obywatelstwo i kraj poprzedniego zamieszkania imigrantów (dotyczy osób, które zameldowały się na pobyt czasowy); kraj, województw.
Liczba i kierunki emigracji na pobyt czasowy oraz charakterystyka demograficzno-społeczna emigrantów, w przekrojach: płeć, wiek, obywatelstwo oraz kraj czasowego przebywania (dane dotyczą osób, które zgłosiły wyjazd za granicę w jednostkach ewidencji ludności); kraj, województw.
Liczba cudzoziemców, którzy otrzymali zezwolenie na pracę, w przekrojach: obywatelstwo; kraj, województw.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Rocznik Demograficzny 2019 (November 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (December 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (July 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (December 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2019 (December 2019).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Ludność - Migracje wewnętrzne i zagraniczne (May 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Demografia - Migracje wewnętrzne i zagraniczne ludności na pobyt stały na 1000 ludności (June 2019),
 • Demografia - Migracje ludności - Emigracja - dane roczne (May 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Demografia - Migracje wewnętrzne i zagraniczne ludności na pobyt stały (June 2019),
 • Demografia - Migracje ludności - Imigracje - dane roczne (May 2019).