Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.21 Ludność, procesy demograficzne

1. Symbol
1.21.07
2. Temat badania
Bilanse stanu i struktury ludności według cech demograficznych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji dotyczących zmiany liczby ludności oraz podstawowych struktur (płeć, wiek, obywatelstwo, rozmieszczenie terytorialne) z uwagi na konieczność obserwacji tempa i kierunków rozwoju wybranych grup ludności w powiązaniu ze zmianami w systemie szkolnictwa, rynku pracy czy starzenia się ludności.
Dane o liczbie i strukturze ludności Polski przedstawiające stan w określonym momencie w układzie przestrzennym są jednymi z podstawowych informacji statystycznych, do których odnosi się wiele innych informacji z życia społecznego i gospodarczego, np.: dochody ludności, spożycie, produkcja, efekty gospodarki mieszkaniowej, infrastruktura, usługi medyczne, poziom edukacji.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1260/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie statystyk europejskich w dziedzinie demografii (Tekst mający znaczenie dla EOG),
 • rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 205/2014 z dnia 4 marca 2014 r. ustanawiające jednolite warunki wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1260/2013 w sprawie statystyk europejskich w dziedzinie demografii odnośnie do podziałów danych, terminów przekazywania danych oraz zmian danych (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:

 • Strategia Zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej,
 • Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju,
 • Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego,
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie,
 • Strategie rozwoju województw.
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • administracja rządowa - centralna,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • administracja rządowa - terenowa,
 • administracja samorządowa - powiat,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • administracja samorządowa - gmina, miasto,
 • inny użytkownik,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci.

6. Zakres podmiotowy

Osoby zamieszkałe w Polsce, osoby rezydujące w Polsce.

7. Zakres przedmiotowy

Informacje o urodzeniach. Informacje o zawartych małżeństwach, orzeczonych rozwodach i separacjach. Informacje o zgonach i ich przyczynach. Liczba osób zameldowanych na pobyt czasowy, kierunki migracji oraz cechy demograficzno-społeczne migrantów. Liczba migracji wewnętrznych na pobyt stały, kierunki migracji oraz cechy społeczno-demograficzne osób migrujących.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Dane o ludności i rezydentach, w przekrojach: płeć, wiek (wiek ludności w latach ukończonych według poszczególnych roczników - od 0 do 100 lat i więcej), podział terytorialny (z uwzględnieniem zmian administracyjnych.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Rocznik Demograficzny 2019 (November 2019),
 • Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym (stan w dniu 30 VI) (October 2019),
 • Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym (stan w dniu 31 XII 2018) (June 2019),
 • Biuletyn Statystyczny 2018 (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (July 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (December 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (December 2019).
Internetowe bazy danych
 • Demografia - Stan i struktura ludności - Ludność (June 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Demografia - Ludność według płci i pojedynczych roczników wieku (October 2018, June 2019),
 • Demografia - Stan i struktura ludności - Ludność (June 2018, October 2018, December 2018, April 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Demografia - Ludność według płci, współczynnik feminizacji, gęstość zaludnienia (September 2018, March 2019),
 • Bank Danych Lokalnych - Ludność - Stan ludności - dane półroczne (March 2019, September 2018),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Demografia - Ludność według płci i grup wieku, mediana wieku, współczynnik obciążenia demograficznego (October 2018, June 2019),
 • Bank Danych Lokalnych - Ludność - Stan ludności - dane roczne (June 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Demografia - Podstawowe wskaźniki i współczynniki demograficzne z zakresu ruchu naturalnego ludności (małżeństwa, rozwody, separacje, urodzenia, zgony, przyrost naturalny) (June 2019).
Tablice publikacyjne
 • Dane o liczbie rezydentów według płci i wieku w podziale terytorialnym (August 2019).