Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.21 Ludność, procesy demograficzne

1. Symbol
1.21.10
2. Temat badania
Charakterystyka społeczno-demograficzna i ekonomiczna ludności i gospodarstw domowych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji dotyczących charakterystyki demograficzno-społecznej i ekonomicznej ludności i gospodarstw domowych w oparciu o wtórne wykorzystanie wyników badań bieżących oraz spisów ludności. Analizy mają na celu aktualizację danych w okresach międzyspisowych związanych z tendencją zmian w strukturze ludności i gospodarstw domowych w oparciu o szacunkowe dane. Dodatkowo prowadzenie prac analitycznych dotyczących zmian w strukturze narodowo-etnicznej i wyznaniowej ludności Polski.

6. Zakres podmiotowy

Osoby (w tym dzieci, młodzież, osoby starsze, biorcy świadczeń). Gospodarstwa domowe.

7. Zakres przedmiotowy

Informacje o urodzeniach. Informacje o zawartych małżeństwach, orzeczonych rozwodach i separacjach. Liczba migracji wewnętrznych na pobyt stały, kierunki migracji oraz cechy społeczno-demograficzne osób migrujących. Liczba osób zameldowanych na pobyt czasowy, kierunki migracji oraz cechy demograficzno-społeczne migrantów. Informacje o zgonach i ich przyczynach. Rozmiary i struktura ludności w podziale na aktywnych i biernych zawodowo w powiązaniu z następującymi cechami: stopień pokrewieństwa z głową gospodarstwa domowego, indywidualne źródło utrzymania, główne i dodatkowe źródło utrzymania gospodarstwa domowego, niepełnosprawność, rejestracja w urzędzie pracy oraz fakt pobierania zasiłku dla bezrobotnych, obywatelstwo, kraj urodzenia, dla osób urodzonych poza granicami RP - lata pobytu w kraju, uczestnictwo w systemie edukacji formalnej (poziom, dziedzina edukacji, rok ukończenia szkoły) oraz pozaformalnej (czas trwania szkolenia, cel, dziedzina), status na rynku pracy przed rokiem, poszkodowani w wypadku przy pracy. Zróżnicowanie sytuacji badanej populacji w różnych dziedzinach życia (z uwzględnieniem zarówno wskaźników obiektywnych, jak i subiektywnych ocen respondentów). Porównywalne na poziomie UE wskaźniki z zakresu rozkładu dochodów, ubóstwa i społecznego wykluczenia (w tym wskaźniki strukturalne). Pracujący w miastach i na wsi. Uczniowie słuchacze i absolwenci. Studenci i absolwenci wyższych studiów pierwszego stopnia, jednolitych magisterskich, studiów drugiego stopnia łącznie z cudzoziemcami, w tym prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Niepełnosprawni doktoranci , w podziale na studia stacjonarne i niestacjonarne, w tym cudzoziemcy. Studenci i absolwenci z niepełnosprawnością łącznie z cudzoziemcami. Rozmiary i struktura populacji osób bezrobotnych dla następujących cech: przyczyny oraz data zakończenia ostatnio wykonywanej pracy, status zatrudnienia i zawód wykonywany w ostatnim miejscu pracy, sektor własności i rodzaj działalności ostatniego miejsca pracy, metody poszukiwania pracy, okres poszukiwania pracy, przyczyny poszukiwania pracy, rodzaj poszukiwanej pracy (pełny lub niepełny wymiar czasu pracy). W oparciu o dane pozyskane w Systemie Jednostek Statystycznych tworzone są zharmonizowane operaty do badań statystycznych będące narzędziem do przygotowania i koordynacji badań statystyki publicznej. Operat obejmuje między innymi dane identyfikacyjne, adresowe, prawno-organizacyjne, określające przedmiot działalności.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Liczba i struktura osób, w przekrojach: płeć; wiek; stan cywilny; poziom wykształcenia; niepełnosprawność; źródła utrzymania (w tym świadczenia społeczne); aktywność ekonomiczn.
Liczba i struktura gospodarstw domowych, w przekrojach: wielkość; typ gospodarstwa domowego; występowanie osób starszych; występowanie osób korzystających z pomocy społecznej; cechy demograficzno-społeczne członków gospodarstwa domoweg.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Pozostałe
  • Badanie służy przygotowaniu danych dla opracowania szacunkowych danych w okresach międzyspisowych w analizach wewnętrznych.