Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.21 Ludność, procesy demograficzne

1. Symbol
1.21.11
2. Temat badania
Prognozy demograficzne
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o prognozie liczby i struktury ludności do 2060 r. w przekroju terytorialnym (województwa, powiaty) i statystycznym (makroregiony, regiony, podregiony) oraz o prognozie gospodarstw domowych do 2060 r. w przekroju terytorialnym (Polska, województwa) i statystycznym (makroregiony, regiony, podregiony).
Badanie uwzględnia tendencje zmian w zakresie dzietności, umieralności, migracji wewnętrznych i zagranicznych oraz zmiany stanu i struktury ludności i gospodarstw domowych według wielkości.
Realizacja potrzeb użytkowników:

  • administracja rządowa - terenowa,
  • administracja samorządowa - województwo,
  • administracja samorządowa - powiat,
  • administracja rządowa - centralna.

6. Zakres podmiotowy

Osoby zamieszkałe w Polsce, osoby rezydujące w Polsce. Gospodarstwa domowe.

7. Zakres przedmiotowy

Informacje o urodzeniach. Szacunkowa liczba stałych mieszkańców Polski przebywających czasowo za granicą (według stanu w dniu 31 grudnia 2018 r.). Szacunkowa liczba imigrantów przebywających w RP czasowo. Dane o ludności Polski i osobach rezydujących w Polsce (według stanu na koniec roku). Dane o stałych mieszkańcach Polski przebywających czasowo za granicą (według stanu na koniec roku). Dane o osobach przybyłych z zagranicy zameldowanych w Polsce na pobyt czasowy (według stanu na koniec roku). Dane o ludności i rezydentach. Informacje o zgonach i ich przyczynach. Liczba osób zameldowanych na pobyt czasowy, kierunki migracji oraz cechy demograficzno-społeczne migrantów. Liczba migracji wewnętrznych na pobyt stały, kierunki migracji oraz cechy społeczno-demograficzne osób migrujących.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Prognoza ludności, w przekrojach: kraj, miasto/wieś, województwa, powiaty; makroregiony, regiony, podregion.
Prognoza gospodarstw domowych, w przekrojach: kraj, województwa; makroregiony, regiony, podregion.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Rocznik Demograficzny 2019 (November 2019).