Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.21 Ludność, procesy demograficzne

1. Symbol
1.21.14
2. Temat badania
Zasoby migracyjne
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o wielkości i strukturze zasobów migracyjnych tj.: o ludności Polski i osobach rezydujących w Polsce według kraju urodzenia i obywatelstwa, a także mieszkańcach innych krajów przebywających w Polsce czasowo i mieszkańcach Polski przebywających czasowo za granicą (charakterystyka demograficzno-społeczna).
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:

 • rozporządzenie (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 311/76 w sprawie zestawienia statystyk dotyczących pracowników cudzoziemców (Tekst mający znaczenie dla EOG),
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1260/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie statystyk europejskich w dziedzinie demografii (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • administracja rządowa - centralna,
 • ambasady zagraniczne,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
 • indywidualni odbiorcy zagraniczni,
 • administracja samorządowa - gmina, miasto,
 • inny użytkownik,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • administracja samorządowa - powiat.
Dane osobowe:

Cel badawczy nie może być osiągnięty bez dostępu do danych osobowych. Dane te są niezbędne w celu charakterystyki demograficzno-społecznej badanej zbiorowości.

6. Zakres podmiotowy

Osoby rezydujące w Polsce, mieszkańcy Polski przebywający czasowo za granicą, mieszkańcy innych krajów przebywający czasowo w Polsce. Osoby, które zmieniły kraj stałego zamieszkania - przybyły do Polski w ramach repatriacji. Cudzoziemcy w Polsce
– obywatele państw trzecich, którzy złożyli wnioski dotyczące legalizacji pobytu na terytorium RP,
– obywatele UE, którzy zarejestrowali pobyt na terytorium RP,
– członkowie rodzin obywateli UE, którzy ubiegali się o wydanie karty pobytu na terytorium RP,
– obywatele państw trzecich, co do których stwierdzono fakt nielegalnego przebywania na terytorium RP, w stosunku do których wydano decyzje administracyjne lub sądowe lub akt stwierdzający lub orzekający, że ich pobyt jest nielegalny i nakładające na nich obowiązek opuszczenia terytorium państwa,
– obywatele państw trzecich, którzy w wyniku decyzji administracyjnej lub sądowej lub aktu, o których mowa w poprzednim tiret, faktycznie opuścili terytorium RP,
– obywatele państw trzecich, którym odmówiono wjazdu na terytorium RP na granicy zewnętrznej..

7. Zakres przedmiotowy

Cechy demograficzne osób. Cudzoziemcy w Polsce. Migracje. Obywatelstwo, kraj urodzenia. Rozmiary i struktura ludności w podziale na aktywnych i biernych zawodowo w powiązaniu z następującymi cechami: stopień pokrewieństwa z głową gospodarstwa domowego, indywidualne źródło utrzymania, główne i dodatkowe źródło utrzymania gospodarstwa domowego, niepełnosprawność, rejestracja w urzędzie pracy oraz fakt pobierania zasiłku dla bezrobotnych, obywatelstwo, kraj urodzenia, dla osób urodzonych poza granicami RP - lata pobytu w kraju, uczestnictwo w systemie edukacji formalnej (poziom, dziedzina edukacji, rok ukończenia szkoły) oraz pozaformalnej (czas trwania szkolenia, cel, dziedzina), status na rynku pracy przed rokiem, poszkodowani w wypadku przy pracy. System Jednostek do Badań Społecznych tworzy zharmonizowane operaty do badań statystycznych dotyczących osób. SJBS jest narzędziem do przygotowania i koordynacji badań statystyki publicznej.. Studenci i absolwenci wyższych studiów pierwszego stopnia, jednolitych magisterskich, studiów drugiego stopnia łącznie z cudzoziemcami, w tym prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zróżnicowanie sytuacji badanej populacji w różnych dziedzinach życia (z uwzględnieniem zarówno wskaźników obiektywnych, jak i subiektywnych ocen respondentów). Porównywalne na poziomie UE wskaźniki z zakresu rozkładu dochodów, ubóstwa i społecznego wykluczenia (w tym wskaźniki strukturalne).

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Dane o osobach przybyłych z zagranicy zameldowanych w Polsce na pobyt czasowy (według stanu na koniec roku), w przekrojach: płeć, wiek, stan cywilny, obywatelstwo i kraj poprzedniego zamieszkania; kraj, województw.
Dane o stałych mieszkańcach Polski przebywających czasowo za granicą (według stanu na koniec roku), w przekrojach: płeć, wiek, obywatelstwo oraz kraj czasowego przebywania (dane dotyczą osób, które zgłosiły wyjazd za granicę w jednostkach ewidencji ludności); kraj, województw.
Dane o ludności Polski i osobach rezydujących w Polsce (według stanu na koniec roku), w przekrojach: płeć, wiek, obywatelstwo, kraj urodzeni.
Dane o cudzoziemcach posiadających ważne dokumenty potwierdzające prawo pobytu w Polsce, w przekrojach: obywatelstwo i rodzaj zezwolenia; dane dla Polsk.
Dane o cudzoziemcach studiujących w Polsce, w przekrojach: płeć i obywatelstwo; dane dla Polsk.
Dane o nabyciu i utracie obywatelstwa polskiego, w przekrojach: kraj poprzedniego obywatelstwa, tryb nabycia obywatelstwa; dane dla Polsk.
Liczba cudzoziemców w Polsce: którzy otrzymali zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, na pobyt stały, na pobyt czasowy; którzy ubiegali się o udzielenie ochrony międzynarodowej; którym przyznano status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub pobyt tolerowany, w przekrojach: obywatelstwo i płeć; dane dla Polsk.
Liczba obywateli UE: którzy otrzymali zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu w Polsce, którzy otrzymali dokument potwierdzający prawo stałego pobytu w Polsce oraz członkowie rodzin obywateli UE, którzy otrzymali kartę pobytu członka rodziny obywatela UE w Polsce, w przekrojach: obywatelstwo, płe.
Szacunkowa liczba stałych mieszkańców Polski przebywających czasowo za granicą (według stanu w dniu 31 grudnia 2018 r.), w przekrojach: kraj przebywania; dane dla Polsk.
Liczba osób i rodzin przybyłych do Polski w ramach repatriacji oraz o liczba wniosków w sprawie repatriacji i liczba wydanych wiz repatriacyjnych, w przekrojach: kraj wydania wizy repatriacyjnej; kraj, wybrane dane dla województ.
Liczba obywateli państw trzecich, którym odmówiono wjazdu na terytorium RP; obywateli państw trzecich, co do których stwierdzono fakt nielegalnego przebywania na terytorium RP; obywateli państw trzecich, wobec których wydano decyzję zobowiązującą do opuszczenia terytorium RP oraz obywateli państw trzecich, którzy w wyniku decyzji faktycznie opuścili terytorium RP, w przekrojach: obywatelstwo, płeć, wiek, przyczyna odmowy wjazdu do Polski, rodzaj granicy, na której odmówiono wjazdu do Polski; kra.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Rocznik Demograficzny 2019 (November 2019).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Ludność - Migracje wewnętrzne i zagraniczne (May 2019),
 • Demografia - Migracje ludności - Emigracja - dane roczne (May 2019),
 • Demografia - Migracje ludności - Imigracje - dane roczne (May 2019),
 • Demografia - Migracje ludności - Emigracje - dane półroczne (September 2018, March 2019),
 • Demografia - Migracje ludności - Imigracje - dane półroczne (September 2018, March 2019).